Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva je dvoustranné pracovněprávní jednání uzavírané mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, jehož obsahem jsou mzdové a další pracovní podmínky pro zaměstnance.

Druhy kolektivních smluvEditovat

Rozlišují se dva druhy kolektivních smluv:

  1. Podnikové kolektivní smlouvy – smlouvy uzavírané mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací působící u zaměstnavatele. V podnikové kolektivní smlouvě nelze upravit práva a povinnosti zaměstnanců v nižším rozsahu než přiznává kolektivní smlouva vyššího stupně.
  2. Kolektivní (resortní) smlouvy vyššího stupně – smlouvy uzavírané mezi organizací zaměstnavatelů a odborovou organizací. Mívají dopad na určité odvětví práce.

PodmínkyEditovat

Kolektivní smlouva musí být uzavřena písemně a podepsána účastníky na téže listině – jinak je neplatná. Účastníci jsou povinni nejpozději do 15 dnů od podepsání seznámit s jejím obsahem zaměstnance. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, nebo neurčitou. Výpovědní doba je 6 měsíců.

Subjekty smlouvy v širším pojetí jsou všichni, na něž se konkrétní kolektivní smlouva vztahuje – tedy komu na základě kolektivní smlouvy vznikají práva a povinnosti. Subjekty v užším pojetí jsou odborová organizace a zaměstnavatel.