Klimatická změna

Informace o současné globální klimatické změně naleznete v článku Globální oteplování.

Klimatická změna (někdy také změna klimatu)[2] je významná a neustálá změna ve statistickém rozložení povětrnostních poměrů probíhající v rozmezí od jednoho desetiletí po miliony let. Může jít o změnu v průměrných klimatických podmínkách i o změnu výskytu extrémních povětrnostních jevů. Změna klimatu je způsobena faktory, jako jsou biologické procesy, změny slunečního záření dopadající na Zemi, změny deskové tektoniky a sopečné erupce. Klima v minulosti zkoumá paleoklimatologie. Jako významné příčiny nedávných klimatických změn, často označované jako „globální oteplování“, byly rovněž identifikovány některé lidské činnosti. [3]

Graf zachycující změny teploty, koncentrace CO2 a prachu z posledních 400 000 let, získané z ledovcového materiálu ve stanici Vostok
Globální střední teplota v mořích (bentos) za posledních 5 miliónů let dle Lisieckiho a Rayma (2005).[1]

V průběhu let se definice termínu variabilita klimatu a souvisejícího pojmu změna klimatu posunula. Zatímco termín změna klimatu nyní znamená změnu, která je jak dlouhodobá, tak i antropogenní, v šedesátých letech se termín změna klimatu používal pro to, co nyní označujeme za klimatickou variabilitu, tj. klimatické nekonzistence a anomálie.[4]

Vědci aktivně pracují na pochopení minulého a budoucího chování klimatu pomocí pozorování a teoretických modelů. Byly pořízeny klimatické záznamy sahající hluboko do minulosti Země. Stále pokračuje jejich tvorba na základě průzkumů, jako jsou vrty teplotních profilů, měření ledových jader získaných z hlubokých vrstev ledu, záznamy o květeně a zvířeně, zkoumání glaciálních a periglaciálních procesů, analýzy stabilních izotopů a další analýzy vrstev sedimentů a záznamy o hladinách moří v minulosti. Novější údaje jsou získávány ze strojových měření. Nicméně například změny teplot v minulosti jsou systematicky podceňovány.[5]

Globální klimatické modely založené na fyzikálních vědách se často používají v teoretických přístupech tak, aby odpovídala minulá klimatická data a aby se vytvořila prognóza budoucnosti a propojily příčiny a důsledky klimatických změn. Detailní předpověď změn klimatu (a spolehlivé vyvození jejich příčin) ale naráží na dostatečná prostorová rozlišení odpovídajících počítačových simulací a na nedostatečnou znalost různých fyzikálních mechanismů na krátkých prostorových škálách.[6][7] Přesto lze vysledovat jisté zákonitosti. Například, že fluktuace v časových škálách do 100 tisíc let mají charakter růžového šumu a vědci tak předpokládají, že jim tento poznatek pomůže odlišit vlastní dynamiku Země od antropogenního působení.[8]

Příčiny klimatické změnyEditovat

 • dlouhodobé změny (miliony let a více)
  • terestrické příčiny - změny v uspořádání kontinentů, srážky kontinentů,[9] orogeneze, chladnutí Země, snižování četnosti radioaktivního rozpadu prvků
  • extraterestrické příčiny - změny v množství vyzařované sluneční energie dané vývojem Slunce
 • střednědobé změny (desetitisíce až statisíce let)
  • terestrické příčiny - změny v rychlosti rozpínání středooceánských hřbetů
  • extraterestrické příčiny - změny v příjmu sluneční energie - Milankovičovy cykly (hlavní příčina posledních dob ledových),[10] jenž se projevovalo uvolňováním a absorbováním oxidu uhličitého oceány jako reakce na změnu teploty [11] (znázornění kratších úseků pro zřetelnost)
 • krátkodobé změny (stovky až tisíce let)
  • terestrické příčiny - větší vulkanismus (oteplení uvolněním oxidu uhličitého, modifikace albeda atmosféry či vliv na stabilitu ledovce)[12]
  • extraterestrické příčiny - činnost člověka - oteplení uvolněním oxidu uhličitého (emise fosilních paliv, aerosol)
 • velmi krátkodobé změny (roky až desítky let)

Mezi dalšími uvažovanými příčinami jsou například bakterie v atmosféře.[15]

Fyzické důkazy klimatické změnyEditovat

 • změny teploty atmosféry a oceánů
 • zvýšení hladiny moře - mezi roky 1900 a 2016 se hladina moře zvedla o 16-21cm[16]
 • změna vegetace

Geologický vývoj ZeměEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Geologický čas.

Geologické éry vývoje Země lze dělit na starší období - prekambrium a mladší období - fanerozoikum (od paleozoika po současnost).

Podnebí v prekambriuEditovat

 
Během historie Země teplo tvořené rozpady radioaktivních prvků klesalo.

Rekonstrukce prekambrického podnebí je problematická. Hlavními důvody jsou metamorfóza původních hornin a odlišné složení mořské vody. Prekambrium zahrnuje eony hadaikum, archaikum a proterozoikum.

Teplota uvnitř Země postupně klesá. Teplota zemského pláště se ochlazuje přibližně o 100 °C za miliardu let.[17] Původní geotermální gradient byl v důsledku větší radioaktivity Země větší než dnes a tak bylo odplyňovaní Země větší. To hrálo důležitou roli ve formování atmosféry.

Teplota moří se (podle izotopických analýz kyslíku a křemíku) snižovala z přibližně 70 °C (na počátku archaika) na 60 °C na počátku proterozoika. Dále na 40 °C před 1,5 miliardou let až na přibližně 30 °C na konci proterozoika.[18] Přestože záznamy ukazují velké výkyvy teplot v různých obdobích, dlouhodobý trend (zhruba -10 °C za miliardu let) je tedy poklesem teplot moří. Podobné závěry lze odvodit i z proteinů.[19] Hladina moře byla až o 1 či 2 km vyšší, než je dnes,[20] což značné mění zemské albedo. Modely také ukazují, že na počátku archaika se povrchové teploty (a tak i teplota atmosféry) mohla blížit ke 100 °C a postupně klesala na dnešní průměrnou teplotu zemského povrchu, která je pod 20 °C.[21] Modely se sice mohou rozcházet, ale vesměs ukazují na klima, které neumožňovalo v prekambriu extrémně chladné či horké podnebí.[22]

Hadaikum a archaikumEditovat

V období vzniku Země, zhruba před 4,6 miliardami let, solární konstanta byla asi o 30 % menší než v současnosti.[23] Složení primární bezkyslíkaté atmosféry bylo od současné značně odlišné - koncentrace oxidu uhličitého přesahovala 10 % (tlak byl na počátku Země možná až 10 atmosfér,[24] ale pak na počátku archaika byl jeho parciální tlak menší než je tlak dnešní atmosféry),[25] navíc z důvodu absence kyslíku byl metan zastoupen ve větším množstvím než dnes. Předpokládá se, že v této době byl právě metan nejdůležitějším skleníkovým plynem. Silný skleníkový efekt kompenzoval menší solární konstantu, a proto podnebí nebylo chladné - teplota zemského povrchu se pohybovala mezi 0-100 °C.[26] Je doloženo, že v této době existoval oceán v tekutém stavu a že existovala srážková voda.

ProterozoikumEditovat

S rozvojem fotosyntetizujících organismů se zvyšovaly atmosférické koncentrace kyslíku (mj. na úkor oxidu uhličitého a metanu), vyšší koncentrace kyslíku umožnily vznik ozónové vrstvy. Má se za to, že to vedlo ke globálnímu ochlazení a vzniku několika dob ledových. Nejstarší zalednění, které měla odstartovat velká oxidační událost (GOE), je doloženo přibližně 2,3 miliardy let před současností a je nazýváno jako Huronské zalednění.[26] To však odporuje uvedeným izotopickým proxy záznamům teplot.[27] Údajná doba ledová z proterozoika se odehrála mezi 750-600 miliony let před současností. Předpokládá se, že v té době mohl být ledovcem pokryt celý nebo téměř celý povrch Země (kontroverzní teorie sněhové koule). Tato doba ledová mohla být ukončena díky vulkanické činnosti, která dodávala do atmosféry skleníkové plyny. Vzhledem k pokrytí zemského povrchu ledovcem neprobíhalo chemické zvětrávání hornin a skleníkové plyny setrvávaly v atmosféře, kde zvětšovaly skleníkový efekt. Navíc sopečný popel spadlý na zmrzlý povrch Země mohl výrazně snižovat planetární albedo. Ovšem odhadovaná koncentrace oxidu uhličitého na odlednění Země je nerealistická.[28]

Podnebí ve fanerozoikuEditovat

 
Teplota dnes a během fanerozoika. Uvedené hodnoty teploty ve fanerozoiku podle[29] nejsou přímo ze záznamu δ18O Veizerových dat (proxy záznam teplot),[30] ale po odečtení časového trendu δ18O (a odpovídajícímu trendu teploty -9°C za miliardu let) a doplněné o modelový vliv oxidu uhličitého.
 
Vzrůstající procentní obsah kyslíku v atmosféře (v miliardách let před současností)
 
Změny v poměru δ18O v mořích během fanerozoika (odečten lineární trend δ18O respektive teploty)[29]
 
Odhad koncentrací CO2 během fanerozoika

Klimatický záznam z tohoto období je mnohem lepší než z prekambria. U mladších hornin je totiž větší pravděpodobnost, že nebudou metamorfovány a navíc mohou obsahovat fosílie rostlin a živočichů. Do fanerozoika spadají geologické éry paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum.

Záznamy ukazují postupný nárůst podílu izotopu kyslíku 18 během celého fanerozoika.[31] Tyto proxy data tedy odpovídají postupnému ochlazování.

Koncentrace atmosférického kyslíku hrála také klíčovou roli přes Rayleighův rozptyl.[32] Její zvýšení vede k ochlazování Země. Koncentrace kyslíku jsou antikorelované s koncentrací oxidu uhličitého[33] (přes procesy jako je hoření, dýchání a fotosyntéza).

PaleozoikumEditovat

Tato geologická éra se dále dělí na kambrium, ordovik, silur, devon, karbon a perm.

Kambrium a ordovikEditovat

V kambriu a ordoviku nastalo po ukončení doby ledové ve svrchním proterozoiku relativně teplé klima. Mezi doklady teplého klimatu se řadí malé množství ledovcových sedimentů, velká množství evaporitů a karbonátových sedimentů .[34]

SilurEditovat

Na konci ordoviku došlo k masovému vymírání druhů, které koreluje s nárůstem gondwanských ledovců. Následovalo chladné období, ale předpokládá se, že ledovce byly omezeny pouze na vysoké zeměpisné šířky.

DevonEditovat

V tomto období se předpokládá velmi teplé klima, což dokládá sedimentace evaporitů a karbonátových hornin i v mimotropické zóně, kde tedy musely panovat tropické podmínky.[34] Vysoká úroveň mořské hladiny nasvědčuje redukci polárních ledovců a kosmopolitní mořská fauna svědčí o malých gradientech teploty.

Karbon a permEditovat

V karbonu a permu nastalo výrazné zalednění. Předpokládanými příčinami jsou orogeneze (Hercynské vrásnění) a vázání organického oxidu uhličitého. Orogeneze způsobila zvětšení plochy zemského povrchu ve vysokých nadmořských výškách, vyvázání oxidu uhličitého z atmosféry zeslabilo skleníkový efekt. Na konci permu došlo k velmi výraznému masovému vymírání druhů.

MezozoikumEditovat

V mezozoiku se vyčleňují tři období - trias, jura a křída

TriasEditovat

Podnebí triasu bylo relativně teplé a velmi kontinentální, zvláště ve vnitřních částech kontinentů. V aridních oblastech kontinentů byly značně rozšířené pouště.

JuraEditovat

V tomto období se klima ochladilo, ovšem teplota vzduchu byla stále zhruba na současné úrovni. Je doloženo pouze sezónní zalednění ve vysokých zeměpisných šířkách.

KřídaEditovat

Klimatické podmínky v křídě byly pravděpodobně nejteplejší z celého fanerozoika, teplota vzduchu byla přibližně o 6 °C[35] vyšší než v současné době. Vzhledem k malému množství evaporitů se předpokládá, že podnebí bylo také velmi humidní. Na konci křídy Zemi postihlo velké vymírání druhů.

KenozoikumEditovat

V kenozoiku se vyčleňují tři období - paleogén, neogén a čtvrtohory

PaleogénEditovat

V eocénu byla průměrná teplota povrchu o 6 °C až o 14 °C vyšší než ve 20. století. Takovéto zvýšení teploty nepřekoná ani efekt spálení všech fosilních paliv.[36]

NeogénEditovat

V miocénu nebyl v létě led na Arktidě.[37] Údaje o pliocénu ukazují, že velkou roli v klimatiké změně hraje oceán a nikoli jen atmosféra.[38] Pokles koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře způsobil pokles diverzity velkých býložravců v Africe.[39]

ČtvrtohoryEditovat

Před přibližně 12800 lety bylo spáleno přibližně 9% biomasy a nastala impaktní zima.[40][41] Poslední doba ledová skončila nedlouho poté a začal holocén. Začala tak růst i hladina moře. S růstem teploty se globálně variabilita klimatu snižovala.[42] I v předcházející době meziledové byla variabilita klimatu větší než v současné době poledové.[43]

Budoucí vývoj ZeměEditovat

 
Zářivý výkon, poloměr a teplota Slunce v závislosti na čase (v miliardách let).

Zářivý výkon Slunce nyní podle modelů vzrůstá přibližně o procento za 110 miliónů let.[44] Tomu tedy odpovídá za danou dobu nárůst teploty přibližně o čtvrt procenta (tedy přibližně o 0,7 °C za 110 miliónů let). Ovšem tento přirozený přírůstek byl pravděpodobně v historii Země kompenzován. To ukazuje takzvaný paradox slabého mladého Slunce, když na počátku existence Země vyzařovalo Slunce (podle standardních modelů) přibližně jen 70 % současné hodnoty, ale teplota na povrchu Země byla značně vyšší. Za miliardu let však už může Země být neobyvatelná.[45] V dlouhodobém horizontu se očekává pokles koncentrace oxidu uhličitého (za přibližně půl miliardy let se zastaví koloběh uhlíku), což způsobí masové vymírání rostlin a tak i živočichů.[21]

Cyklická povaha některých změn klimatuEditovat

 • Ve fanerozoiku pozorujeme cyklus asi 140 milionů let, kdy se mění přísun kosmického záření i globální teploty. Psali o něm Nir Shaviv a Ján Veizer.[46]
 • Střídání dob ledových a meziledových posledního půl milionu let probíhá v rytmu cca 100 000 let. Příčinou jsou Milankovičovy cykly, tedy měnící se poloha Země vůči Slunci (vliv doložen i před 200 milióny let). Období "zelené Sahary" (pluviály) se vrací v rytmu okolo 20 000 let.[zdroj?] To je precese, měnící se směřování zemské osy. Díky tomu se mění postavení severní polokoule vůči Slunci.
 • Na severní polokouli, zejména v Atlantiku, pozorujeme cyklus cca 1500 let střídání teplých a chladných period. V holocénu je znám jako Bondův cyklus. Minulá teplá perioda bylo středověké optimum. Poslední chladná perioda byla tzv. malá doba ledová, která skončila v 19. století. V teplých obdobích se lidstvu dařilo lépe.[47]

ReferenceEditovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Klimatické zmeny na slovenské Wikipedii a Climate change na anglické Wikipedii.

 1. LISIECKI, Lorraine E.; RAYMO, Maureen E. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ 18 O records: PLIOCENE-PLEISTOCENE BENTHIC STACK. Paleoceanography [online]. 2005-03. Roč. 20, čís. 1. Dostupné online. DOI 10.1029/2004PA001071. (anglicky) 
 2. HOLLAN, Jan. Pojmy vztahující se ke globální změně [online]. amper.ped.muni.cz [cit. 2014-01-15]. Dostupné online. 
 3. Advancing the science of climate change : America's climate choices. Washington, D.C.: National Academies Press 1 online resource (xxi, 503 pages) s. Dostupné online. ISBN 978-0-309-14589-3, ISBN 0-309-14589-9. OCLC 703170321 ...existuje silný, důvěryhodný soubor důkazů, na základě několika směrů výzkumu, dokumentující, že klima se mění a že tyto změny jsou z velké části způsobeny lidskou činností. Zatímco toho zůstává mnoho pro pochopení, tak klíčový jev, vědecké otázky a hypotézy byly přezkoumány důkladně a vydržely pevně tváří v tvář vážných vědeckých debat a pečlivé vyhodnocení alternativních vysvětlení. *** (Str. 21 až 22) Některé vědecké závěry a teorie byly tak důkladně zkoumány a testovány a podpořilo je tak mnoho nezávislých pozorování a výsledků, že pravděpodobnost, že se následně se zjistí, že jsou ve skutečnosti špatně, je mizivě malá. Některé závěry a teorie jsou pak považovány za vypořádanou skutečnost. To je případ závěru, že se klimatický systém Země otepluje a že velká část z tohoto oteplování je velmi pravděpodobně v důsledku lidské činnosti.. 
 4. ROHLI, ROBERT V.,. Climatology. Fourth edition. vyd. Burlington, Massachusetts: [s.n.] xiii, 418 pages s. Dostupné online. ISBN 978-1-284-12656-3, ISBN 1-284-12656-0. OCLC 976406111 S. 274. 
 5. KEMP, David B.; EICHENSEER, Kilian; KIESSLING, Wolfgang. Maximum rates of climate change are systematically underestimated in the geological record. Nature Communications. 2015-11-10, roč. 6, čís. 1, s. 8890. Dostupné online [cit. 2021-04-23]. ISSN 2041-1723. DOI 10.1038/ncomms9890. (anglicky) 
 6. PICKETT, Mallory. A powerful new model could make global warming estimates less vague. MIT Technology Review [online]. [cit. 2019-11-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. Did scientists get climate change wrong?. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (česky) 
 8. Think pink for a better view of climate change. phys.org [online]. [cit. 2021-04-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. CHU, Jennifer. Ancient tectonic activity was trigger for ice ages, study says. phys.org [online]. 2016-04-19 [cit. 2021-10-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. http://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter05_FINAL.pdf - IPCC, AR5, WG1, Chapter 5, str. 385
 11. https://cdiac.ess-dive.lbl.gov/ftp/trends/co2/vostok.icecore.co2 - Historical CO2 Record from the Vostok Ice Core
 12. Very large volcanic eruptions could lead to ice sheet instability. phys.org [online]. 2015-11-30 [cit. 2021-10-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. SIGL, M.; WINSTRUP, M.; MCCONNELL, J. R.; WELTEN, K. C.; PLUNKETT, G.; LUDLOW, F.; BÜNTGEN, U. Timing and climate forcing of volcanic eruptions for the past 2,500 years. S. 543–549. Nature [online]. 2015-07. Roč. 523, čís. 7562, s. 543–549. Dostupné online. DOI 10.1038/nature14565. PMID 26153860. (anglicky) 
 14. Climate model simulations at the end of the Cretaceous.. paleonerdish.wordpress.com [online]. 2017-01-14 [cit. 2021-10-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. SHEN, Helen. High-flying bacteria spark interest in possible climate effects. Nature [online]. 2013-01-28. Dostupné online. DOI 10.1038/nature.2013.12310. (anglicky) 
 16. USGCRP. Climate Science Special Report. science2017.globalchange.gov [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. https://earthscience.rice.edu/wp-content/uploads/2017/08/SchubertTurcotteOlson2001_Chapter13.pdf - Thermal History of the Earth
 18. ROBERT, François; CHAUSSIDON, Marc. A palaeotemperature curve for the Precambrian oceans based on silicon isotopes in cherts. S. 969–972. Nature [online]. 2006-10. Roč. 443, čís. 7114, s. 969–972. Dostupné online. DOI 10.1038/nature05239. (anglicky) 
 19. GAUCHER, Eric A.; GOVINDARAJAN, Sridhar; GANESH, Omjoy K. Palaeotemperature trend for Precambrian life inferred from resurrected proteins. S. 704–707. Nature [online]. 2008-02. Roč. 451, čís. 7179, s. 704–707. Dostupné online. DOI 10.1038/nature06510. (anglicky) 
 20. FLAMENT, Nicolas; COLTICE, Nicolas; REY, Patrice F. The evolution of the 87Sr/86Sr of marine carbonates does not constrain continental growth. S. 177–188. Precambrian Research [online]. 2013-05. Roč. 229, s. 177–188. Dostupné online. DOI 10.1016/j.precamres.2011.10.009. (anglicky) 
 21. a b FRANCK, S.; BOUNAMA, Christine; VON BLOH, Werner. Causes and timing of future biosphere extinctions. S. 85–92. Biogeosciences [online]. 2006-03-10. Roč. 3, čís. 1, s. 85–92. Dostupné online. DOI 10.5194/bg-3-85-2006. (anglicky) 
 22. KRISSANSEN-TOTTON, Joshua; ARNEY, Giada N.; CATLING, David C. Constraining the climate and ocean pH of the early Earth with a geological carbon cycle model. S. 4105–4110. Proceedings of the National Academy of Sciences [online]. 2018-04-17. Roč. 115, čís. 16, s. 4105–4110. Dostupné online. DOI 10.1073/pnas.1721296115. (anglicky) 
 23. Brief history of climate: causes and mechanisms. hal.astr.ucl.ac.be [online]. [cit. 2012-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-03. 
 24. WALKER, James C. G. Carbon dioxide on the early Earth. Origins of Life [online]. 1985-12-10. Dostupné online. (anglicky) 
 25. MARTY, Bernard; ZIMMERMANN, Laurent; PUJOL, Magali; BURGESS, Ray; PHILIPPOT, Pascal. Nitrogen Isotopic Composition and Density of the Archean Atmosphere. S. 101–104. Science [online]. 2013-10-04. Roč. 342, čís. 6154, s. 101–104. Dostupné online. DOI 10.1126/science.1240971. (anglicky) 
 26. a b Climates throught time: the precambrian
 27. TARTÈSE, R.; CHAUSSIDON, M.; GURENKO, A.; DELARUE, F.; ROBERT, F. Warm Archaean oceans reconstructed from oxygen isotope composition of early-life remnants. S. 55–65. Geochemical Perspectives Letters [online]. 2017. S. 55–65. Dostupné online. DOI 10.7185/geochemlet.1706. (anglicky) 
 28. CROWLEY, Thomas J.; HYDE, William T.; PELTIER, W. Richard. CO 2 levels required for deglaciation of a “near-snowball” Earth. S. 283–286. Geophysical Research Letters [online]. 2001-01-15. Roč. 28, čís. 2, s. 283–286. Dostupné online. DOI 10.1029/2000GL011836. Bibcode 2001GeoRL..28..283C. (anglicky) 
 29. a b TABOR, Neil; ROYER, Dana. CO2 as a primary driver of Phanerozoic climate. GSA Today [online]. Dostupné online. DOI 10.1130/1052-5173(2004)014<0004:CAAPDO>2.0.CO:2.. (anglicky) 
 30. http://mysite.science.uottawa.ca/jveizer/isotope_data/ - Isotope Data - Jan Veizer
 31. PRICE, Gregory D.; TWITCHETT, Richard J.; WHEELEY, James R.; BUONO, Giuseppe. Isotopic evidence for long term warmth in the Mesozoic. S. 1438. Scientific Reports [online]. 2013-12. Roč. 3, čís. 1, s. 1438. Dostupné online. DOI 10.1038/srep01438. (anglicky) 
 32. Variations in atmospheric oxygen levels shaped Earth's climate through the ages. phys.org [online]. 2015-06-11 [cit. 2021-10-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 33. http://sites.sinauer.com/bloom/wt0203.html - Atmospheric oxygen and carbon dioxide concentrations (%) during the Phanerozoic-eon in millions of years ago (Ma).
 34. a b Early Paleozoic climates. madmonster.williams.edu [online]. [cit. 2012-02-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-14. 
 35. Mesozoic climates. madmonster.williams.edu [online]. [cit. 2012-02-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-06-26. 
 36. HOOD, Marlowe. Burning all fossil fuels would scorch Earth: study. phys.org [online]. 2016-05-23 [cit. 2021-10-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 37. STEIN, Ruediger; FAHL, Kirsten; SCHRECK, Michael; KNORR, Gregor; NIESSEN, Frank; FORWICK, Matthias; GEBHARDT, Catalina. Evidence for ice-free summers in the late Miocene central Arctic Ocean. S. 11148. Nature Communications [online]. 2016-09. Roč. 7, čís. 1, s. 11148. Dostupné online. DOI 10.1038/ncomms11148. (anglicky) 
 38. Climate change caused by ocean, not just atmosphere, study finds. phys.org [online]. 2014-10-24 [cit. 2021-10-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 39. Human ancestors not to blame for ancient mammal extinctions in Africa. phys.org [online]. 2018-11-22 [cit. 2021-10-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 40. WOLBACH, Wendy S.; BALLARD, Joanne P.; MAYEWSKI, Paul A.; ADEDEJI, Victor; BUNCH, Ted E.; FIRESTONE, Richard B.; FRENCH, Timothy A. Extraordinary Biomass-Burning Episode and Impact Winter Triggered by the Younger Dryas Cosmic Impact ∼12,800 Years Ago. 1. Ice Cores and Glaciers. S. 165–184. The Journal of Geology [online]. 2018-03. Roč. 126, čís. 2, s. 165–184. Dostupné online. DOI 10.1086/695703. (anglicky) 
 41. WOLBACH, Wendy S.; BALLARD, Joanne P.; MAYEWSKI, Paul A.; PARNELL, Andrew C.; CAHILL, Niamh; ADEDEJI, Victor; BUNCH, Ted E. Extraordinary Biomass-Burning Episode and Impact Winter Triggered by the Younger Dryas Cosmic Impact ∼12,800 Years Ago. 2. Lake, Marine, and Terrestrial Sediments. S. 185–205. The Journal of Geology [online]. 2018-03. Roč. 126, čís. 2, s. 185–205. Dostupné online. DOI 10.1086/695704. (anglicky) 
 42. Researchers compare global temperature variability in glacial and interglacial periods. phys.org [online]. 2018-02-05 [cit. 2021-10-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 43. Does climate vary more from century to century when it is warmer?. phys.org [online]. 2018-10-12 [cit. 2021-10-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 44. SCHRÖDER, K.-P.; CONNON SMITH, Robert. Distant future of the Sun and Earth revisited. S. 155–163. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society [online]. 2008-05-01. Roč. 386, čís. 1, s. 155–163. Dostupné online. DOI 10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x. (anglicky) 
 45. SCUDDER, Jillian. The sun won't die for 5 billion years, so why do humans have only 1 billion years left on Earth?. theconversation.com [online]. 2015-02-12 [cit. 2021-10-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 46. SVENSMARK, Henrik. Cosmoclimatology: a new theory emerges. S. 1.18–1.24. Astronomy & Geophysics [online]. 2007-02. Roč. 48, čís. 1, s. 1.18–1.24. Dostupné online. DOI 10.1111/j.1468-4004.2007.48118.x. (anglicky) 
 47. http://www.euanmearns.com/wp-content/uploads/2014/12/Pop_Clim.png

LiteraturaEditovat

 • NETOPIL, Rostislav; a kol. Fyzická geografie I. Praha : SPN, 1984.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat