Kategorizace lesů je definována zákonem 289/1995 Sb., o lesích.[1] V § 6 jsou lesy rozděleny podle převažujících funkcí do tří kategorií:

Lesy ochranné editovat

Do kategorie ochranných lesů patří:

 • lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované písky a náplavy, rašeliniště),
 • vysokohorské lesy pod hranicí lesa chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech,
 • lesy v klečovém vegetačním stupni.

Lesy zvláštního určení editovat

Pokud nejsou kategorizovány jako lesy ochranné, patří sem lesy nacházející se:

 • v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně,
 • v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod,
 • na území národních parků a národních přírodních rezervací.

Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy typu:

 • v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách,
 • lázeňské lesy,
 • příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí,
 • sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,
 • se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou,
 • potřebné pro zachování biologické různorodosti,
 • v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,
 • v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

Lesy hospodářské editovat

Jedná se o veškeré lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.

Hlavním účelem hospodářských lesů je produkce dřeva, tj. trvalá a maximální produkce dřevní hmoty. Do této kategorie patří 75 % lesů v České republice.[2]

Reference editovat

 1. 289/1995 Sb. Lesní zákon. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2023-02-21]. Dostupné online. 
 2. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 2021 (Lesy, eAGRI). eagri.cz [online]. [cit. 2023-05-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-05-28.