Kategorie (filozofie)

nejvyšší rody pojmů

Kategorie (řecky κατηγορία katégoria obvinění, ale také výpověď, predikát; latinsky categoria hlavní výpověď) označuje ve filosofii základní pojem, z něhož lze všechny ostatní pojmy odvodit anebo pod nějž je lze aspoň zařadit.

Kategorie u Aristotela a ve scholastice

editovat
Tabulka Aristotelových kategorií
podstata (οὐσία úsiá)
kvantita (πόσον poson) případky
kvalita (ποῖον poion)
vztah (πρὸς τι pros ti)
kde? (ποῦ )
kdy (πότε pote)
poloha (κεῖσθαι keisthai)
habitus (ἔχειν echein)
činnost (ποιεῖν poiein)
trpnost (πάσχειν paschein)

Aristotelés se táže: Které jsou nejvyšší rody pojmů, které vypovídáme o věcech? Tyto rody nazývá kategoriemi. Podle Aristotela všechno, co se vypovídá o některé věci, náleží do jedné z deseti kategorií. Kategorie u něj však nejsou pouze způsoby výpovědi, ale také způsoby bytí.

První kategorií je podstata, zbylých devět jsou případky čili akcidenty. U podstaty pak Aristotelés rozlišuje tzv. první a druhou podstatu. První podstatou je individuální podstata (tj. tento člověk zde), druhou pak esence první podstaty, tedy druh, k němuž tato individuální podstata náleží (např. tento Pavel je člověk).

Kromě těchto kategorií však existují predikáty, které je přesahují čili transcendují; ty se nazývají transcendentálie. Těmito čtyřmi transcendentáliemi jsou jedno, pravdivé, dobré a krásné. Mezi kategoriemi a transcendentáliemi je následující rozdíl:

  1. Kategorie jsou abstraktní, odhlížejí od rozdílů, které existují mezi věcmi, které se označují; o věcech vypovídají jednoznačně.
  2. Transcendentálie od rozdílu mezi popisovanými věcmi odhlížet nemohou. Nevypovídají o věcech jednoznačně, ale protože náležejí všem, nelze od nich odhlédnout, jsou analogické vůči podstatě.

Aristotelovy kategorie měly nesmírný vliv na celé dějiny filosofie.

Kategorie u Kanta

editovat
Tabulka Kantových kategorií
kvantita (kolik?): jednotka
množství
všechno
kvalita (jaký?): skutečnost (jest)
negace (není)
omezení (je s omezením)
relace (vztah): podstata a případek
kauzalita (příčina a následek)
vzájemné působení
modalita: možnost – nemožnost
existence – neexistence
nutné – nahodilé

Současné užití pojmu kategorie vychází především z filosofie Immanuela Kanta a německého idealismu. Kategorie se chápou jako třídy, do nichž lze libovolné pojmy řadit. (Tabulka je podle Kantovy Kritiky čistého rozumu, str. A 181)

Související články

editovat