Kapitálový trh je místo, kde dochází ke směně střednědobého a dlouhodobého kapitálu (splatnost nad jeden rok) prostřednictvím různých forem cenných papírů a jejich derivátů. Je jedním z druhů finančního trhu.

Emitenti, tedy státní a veřejné instituce, finanční instituce a podniky, vydávají cenné papíry a nabízejí je k prodeji na burze. Tímto způsobem získávají zdroje pro financování vlastní činnosti. Cenné papíry kupují investoři. Jsou to banky, podílové nebo penzijní fondy, pojišťovny i fyzické osoby, které tímto způsobem zhodnocují své volné peněžní prostředky.

Členění kapitálového trhu

editovat

Kapitálový trh se člení dle jeho obchodovatelnosti na primární, kde jsou emitovány cenné papíry, a sekundární, kde se obchoduje již s emitovanými instrumenty. Dále se člení dle instrumentu na dluhový – zde se obchoduje s dluhovými instrumenty, a akciový – zde se obchoduje s akciemi. Další členění může být regulovaný x neregulovaný nebo vyzrálý x rozvíjející se.

Nástroje kapitálového trhu

editovat
 • Investiční cenné papíry – akcie, dluhopisy, cenné papíry nahrazující akcie a dluhopisy, cenné papíry opravňující k nabytí či zcizení akcií a dluhopisů, cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích
 • Cenné papíry kolektivního investování – podílové listy, zakladatelské akcie, investiční akcie, investiční listy, veřejně obchodované fondy (exchange trade funds), investiční certifikát
 • Nástroje peněžního trhu – krátkodobé úvěry, dlouhodobé úvěry, depozitní certifikáty, depozitní směnky, státní pokladniční poukázky
 • Finanční deriváty – forwards, swapy, futures, opce, finanční termínované smlouvy, finanční rozdílové smlouvy a další nástroje

Subjekty vystupující na kapitálovém trhu

editovat
 • Poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu
 • Investoři na kapitálovém trhu
 • Emitenti na kapitálovém trhu
 • Vlastník cenného papíru

Obchodník s cennými papíry

editovat

Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, buď akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, která má dozorčí radu. Vykonává jednu z hlavních investičních služeb, kam se řadí přijímání pokynů, obchodování s investičními nástroji, portfolio management, investiční poradenství a další. Jeho základní kapitál musí být minimálně 730 000 EUR.

Investiční zprostředkovatel

editovat

IZ je právnická či fyzická osoba, která poskytuje služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství.

Vázaný zástupce

editovat

Vázaný zástupcem je fyzická či právnická osoba, která uzavřela smlouvu s obchodníkem s cennými papíry či investičním zprostředkovatelem. Zprostředkovává a uzavírá obchody a dále poskytuje poradenství. Vázaný zástupce je oprávněn na základě zápisu do seznamu Českou národní bankou na základě písemné smlouvy s obchodní bankou výhradně pro ni (jako zastoupeného)

a) zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, pokud je zastoupený k jejich poskytování oprávněn,

b) poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, nebo

c) propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat.

Vázaný zástupce nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků.

Právní předpisy

editovat
 • Směrnice o trzích finančních instrumentů (MiFID)
 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
 • Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a o transparentnosti
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat