Kapitálový trh

Kapitálový trh je místo, kde dochází ke směně střednědobého a dlouhodobého kapitálu (splatnost nad jeden rok) prostřednictvím různých forem cenných papírů a jejich derivátů. Je jedním z druhů finančního trhu.

Emitenti, tedy státní a veřejné instituce, finanční instituce a podniky, vydávají cenné papíry a nabízejí je k prodeji na burze. Tímto způsobem získávají zdroje pro financování vlastní činnosti. Cenné papíry kupují investoři. Jsou to banky, podílové nebo penzijní fondy, pojišťovny i fyzické osoby, které tímto způsobem zhodnocují své volné peněžní prostředky.

Členění kapitálového trhuEditovat

Kapitálový trh se člení dle jeho obchodovatelnosti na primární, kde jsou emitovány cenné papíry, a sekundární, kde se obchoduje již s emitovanými instrumenty. Dále se člení dle instrumentu na dluhový – zde se obchoduje s dluhovými instrumenty, a akciový – zde se obchoduje s akciemi. Další členění může být regulovaný x neregulovaný nebo vyzrálý x rozvíjející se.

Nástroje kapitálového trhuEditovat

  • Investiční cenné papíry – akcie, dluhopisy, cenné papíry nahrazující akcie a dluhopisy, cenné papíry opravňující k nabytí či zcizení akcií a dluhopisů, cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích
  • Cenné papíry kolektivního investování – podílové listy, zakladatelské akcie, investiční akcie, investiční listy, veřejně obchodované fondy (exchange trade funds), investiční certifikát
  • Nástroje peněžního trhu – krátkodobé úvěry, dlouhodobé úvěry, depozitní certifikáty, depozitní směnky, státní pokladniční poukázky
  • Finanční deriváty – forwards, swapy, futures, opce, finanční termínované smlouvy, finanční rozdílové smlouvy a další nástroje

Subjekty vystupující na kapitálovém trhuEditovat

  • Poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu
  • Investoři na kapitálovém trhu
  • Emitenti na kapitálovém trhu
  • Vlastník cenného papíru

Obchodník s cennými papíryEditovat

Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, buď akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, která má dozorčí radu. Vykonává jednu z hlavních investičních služeb, kam se řadí přijímání pokynů, obchodování s investičními nástroji, portfolio management, investiční poradenství a další. Jeho základní kapitál musí být minimálně 730 000 EUR.

Investiční zprostředkovatelEditovat

IZ je právnická či fyzická osoba, která poskytuje služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství.

Vázaný zástupceEditovat

Vázaný zástupcem je fyzická či právnická osoba, která uzavřela smlouvu s obchodníkem s cennými papíry či investičním zprostředkovatelem. Zprostředkovává a uzavírá obchody a dále poskytuje poradenství.

Právní předpisyEditovat

  • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
  • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat