Jednoduchá sloupcová transpozice

Jednoduchá sloupcová transpozice je jedna z transpozičních šifer.

Varianta s úplnou tabulkouEditovat

Varianta s úplnou tabulkou funguje na principu přepsání kódovaného textu do tabulky o počtu sloupců, který je roven počtu písmen v klíčovém slově nebo slovech a následném rozložení – zašifrování.

Tzn. že pokud jako klíč zvolíme ZAKODOVANO, bude mít tabulka 10 sloupců. Díky permutačnímu vyčíslení daného klíčového slova získáme jednoznačný parametr k zakódování a dekódování zprávy. Čísla se k jednotlivým písmenům přiřazují podle jejich abecedního pořadí. Pokud se některé písmeno v klíčovém slově opakuje, přiřadí se nižší číslo prvnímu výskytu v klíči. V našem případě bude číselný parametr vypadat následovně:

Z A K O D O V A N O
10 1 4 6 3 7 9 2 5 8

Text určený k zašifrování přepíšeme po 10 písmenech v řádku bez mezer mezi slovy, náhodnými písmeny se doplní tabulka do 10 písmen v posledním řádku (D,G):

10 1 4 6 3 7 9 2 5 8 
S C H U Z K A Z I T
R A V D E S E T H O
D I N N A V E L K E
M N A M E S T I P O
D K A S N O U B U D
U M I T N A H L A V
E C E R N Y B A R E
T S F I A L O V O U
A N T E N K O U D G

Vypsáním po sloupcích postupně od 1 do 10 získáme šifrovaný text:

CAINKMCSN ZTLIBLAVU ZEAENNNAN HVNAAIEFT IHKPUAROD UDNMSTRIE KSVSOAYLK TOEODVEUG AEETUHBOO SRDMDUETA

a poté text rozdělíme do sad po pěti znacích:

CAINK MCSNZ TLIBL AVUZE AENNN ANHVN AAIEF TIHKP UAROD UDNMS TRIEK SVSOA YLKTO EODVE UGAEE TUHBO OSRDM DUETA

Zpětné složení a dešifrování textu příjemce (pokud disponuje správným permutačním klíčem) je zřejmé. Stačí seřadit písmena do sloupců po devíti znacích (počet písmen v sloupci zjistíme vydělením všech písmen zprávy počtem písmen v klíčovém slově) a podle číselného parametru klíčového slova seřadit tyto sloupce 1 až 10 dle správného pořadí.

Varianta s neúplnou tabulkouEditovat

Silnější variantou proti prolomení je jednoduchá sloupcová transpozice s neúplnou tabulkou. Při šifrování textu se postupuje naprosto stejně jako v předchozím příkladu s jedinou výjimkou – nepoužijí se náhodná písmena pro doplnění tabulky.

Z A K O D O V A N O
10 1 4 6 3 7 9 2 5 8 
S C H U Z K A Z I T
R A V D E S E T H O
D I N N A V E L K E
M N A M E S T I P O
D K A S N O U B U D
U M I T N A H L A V
E C E R N Y B A R E
T S F I A L O V O U
A N T E N K O U

Vypsáním po sloupcích postupně od 1 do 10 získáme šifrovaný text:

CAINKMCSN ZTLIBLAVU ZEAENNNAN HVNAAIEFT IHKPUARO UDNMSTRIE KSVSOAYLK TOEODVEU AEETUHBOO SRDMDUETA

a poté text rozdělíme do sad po pěti znacích:

CAINK MCSNZ TLIBL AVUZE AENNN ANHVN AAIEF TIHKP UAROU DNMST RIEKS VSOAY LKTOE ODVEU AEETU HBOOS RDMDU ETA

Dešifrování se znalostí klíčového slova je následující.

Podle počtu písmen (K=10) v klíčovém slově určíme počet sloupců tabulky. Tímto číslem vydělíme celkový počet písmen zašifrovaného textu (T=88). Počet řádků tabulky (R=9) určuje výsledné číslo zaokrouhlené na celé číslo nahoru. Poslední řádek bude neúplný. Ze vzorce T – (K x (R-1)) zjistíme kolik sloupců bude mít o jedno písmeno více než sloupce zbývající. V našem příkladu 88 – (10 x (9-1) = 8

Jde vždy o sloupce od začátku klíčového slova, nikoliv o sloupce podle pořadí písmene v abecedě!

V našem příkladu to bude prvních 8 sloupců pod písmeny Z A K O D O V A , které přepsány do permutačního vyčíslení mají hodnoty 10 1 4 6 3 7 9 2

Tučně jsou zvýrazněny sloupce, které svým posledním písmenem tvoří poslední, neúplný řádek tabulky:

CAINKMCSN ZTLIBLAVU ZEAENNNAN HVNAAIEFT IHKPUARO UDNMSTRIE KSVSOAYLK TOEODVEU AEETUHBOO SRDMDUETA

Stejně jako u předchozí varianty pak podle číselného parametru klíčového slova seřadíme tyto sloupce 1 až 10 dle správného pořadí – sestavíme tabulku a přečteme text.

Prolomení tohoto systému bez znalosti klíčového slova je díky neúplnosti tabulky pro luštitele složitější, má problém určit správný rozměr tabulky protože neví, které sloupce jsou krátké a které dlouhé.