Java Community Process

Java Comunnity Process (neboli JCP) je proces používaný k vývoji různých součástí platformy Java. Byl vytvořen firmou Sun Microsystems, aby umožňoval dalším firmám podílet se na vývoji platformy Java.

Organizace JCPEditovat

Každý požadavek na změnu nebo doplnění platformy je realizován v rámci tzv. „požadavku na změnu“ – Java Specification Request (JSR). Pokud je požadavek na změnu schválen odpovídajícím výborem JCP, je vytvořena pracovní skupina, která pracuje na příslušné specifikaci. Specifikace přitom prochází různými fázemi a schvalovacími procesy definovanými v rámci JCP. Jak ve výborech JCP tak v pracovních skupinách JSR poté pracují zástupci různých firem.

Výstupy JSREditovat

Výstupem JSR je především dokument se specifikací, případně Java kód definující příslušná API. V případě schválení specifikace musí být vytvořena i tzv. Referenční implementace příslušné specifikace a sada testů kompatibility pro testování produktů implementujících danou specifikaci.