Index specializace průmyslové výroby

Index specializace průmyslové výroby je ukazatel hodnocení specializace průmyslu. Index informuje o specializaci území z hlediska odvětvové struktury průmyslu. Dává představu o stupni významnosti průmyslového odvětí v dané území jednotce v porovnání s postavením průmyslového odvětví v hierarchicky vyšší prostorové jednotce.

Vypočteme ho následovně:

– index specializace i-té teritoriální jednotky (i=1,2,...,n),

– počet zaměstnaných (hodnota produkce),

– zaměstnaní (hodnota produkce) v daném průmyslovém odvětví,

– zaměstnaní (hodnota produkce) v průmyslu celkem,

– region hierarchicky nižší,

– region hierarchicky vyšší.


Index se pohybuje v hodnotách okolo 1. Pokud je větší než 1, specializace průmyslu v dané jednotce je větší než v jednotce hierarchicky vyšší. Naopak pokud index nabývá hodnot menších než 1, specializace je větší v hierarchicky vyšší jednotce.

LiteraturaEditovat

  • Václav Toušek, Josef Kunc, Jiří Vystoupil a kolektiv: Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání, Plzeň: PBtisk, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7380-114-4