Geriatrie

specializační lékařský obor zabývající se problematikou zdravotního a funkčního stavu ve stáří

Geriatrie je jednak synonymum pojmu klinická gerontologie, jednak označení specializačního lékařského oboru (v ČR od r. 1983). Etymologicky je pojem odvozen od řeckého gerón (starý člověk) a iatró (léčím), anglické označení: geriatrics.

Pacientka na geriatrickém oddělení

Obor se zabývá problematikou zdravotního a funkčního stavu ve stáří, zvláštnostmi chorob, jejich diagnostikování a léčení u starých lidí. Obor vychází z vnitřního lékařství, které obohacuje především poznatky neurologie, psychiatrie, fyzioterapie, ergoterapie a ošetřovatelství. Geriatrická práce je typicky týmová a vychází z komplexního geriatrického hodnocení pacienta (comprehensive geriatric assessment, CGA).

Geriatrická medicína je diferencovaná – má svou problematiku akutní, chronickou i paliativní. Zvláštní pozornost je věnována stařecké multimorbiditě, disabilitě, křehkosti (frailty) a geriatrickým syndromům (instability, imobility, hypomobility a dekondice, anorexie a malnutrice, kognitivního deficitu a demence, inkontinence a j.). Součástí geriatrie je také tzv. dlouhodobá péče (long-term care), komplexní zdravotně sociální péče o nemocné s funkčně závažným chronickým zdravotním postižením (disabilitou).

Za zakladatele oboru je považován I. L. Nascher (1863–1944), který je také autorem 1. monografie Geriatrics z roku 1914. Obor se nejprve rozvíjel v USA (v roce 1942 byla založena Americká geriatrická společnost, v roce 1946 založil N. W. Shock v National Institute of Health, Bethesda, gerontologickou jednotku, která se rozvinula v nynější National Institute on Ageing) a ve Velké Británii, kde je spojován se jménem M. Warrenové, která také stála ve 40. letech 20. století u zrodu domácí ošetřovatelské péče (home care).

Jako samostatná problematika se vyčlenila gerontopsychiatrie, k jejímž hlavním okruhům zájmu patří demence, delirantní stavy, deprese, poruchy spánku, paranoidní syndromy a poruchy chování ve stáří

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • Kalvach Z., Zadák Z., Jirák R., Zavázalová H., Sucharda P. (editoři): Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Publishing, 2004, 864 s.
  • Topinková E.: Geriatrie pro praxi. Praha: Galen, 2005, 270 s.
  • Baštecký J., Kumpel Q., Vojtěchovský M. (editoři): Gerontopsychiatrie. Praha: Grada Publishing, 1994, 317 s

Externí odkazy editovat