Financování politických stran v Česku

Financování politických stran a hnutí je jedním z nejdůležitějších aspektů nutných pro fungování každého politického subjektu. V Česku jsou ve financování využívány v zásadě dva zdroje – interní a externí. Hospodaření českých politických stran a politických hnutí je regulováno zákonem č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.[1] Informace o své činnosti a hospodaření politické subjekty zveřejňují ve svých výročních zprávách, které jsou přístupné ve fyzické formě v knihovně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Interní zdroje

editovat

Ty jsou reprezentovány vlastními zdroji dané politické strany. Jsou jimi především:

 • členské příspěvky – získávány od jednotlivých členů strany, přičemž členství je přísně vázáno právě na úhradě těchto příspěvků a v případě jejich neplacení členství zaniká. V dnešní době, kdy již politické strany nemají tak masovou členskou základnu jako bylo obvyklé před rokem 1989 (pro srovnání lze uvést Českou stranu sociálně demokratickou, která za první republiky měla zhruba 190 tisíc členů, zatímco v současnosti její členská základna obsahuje něco okolo 20 tisíc lidí; také KSČM měla v roce 2018 „jen“ okolo 30 tisíc členů, zatímco v minulosti se počet členů KSČ pohyboval v milionech), již tento zdroj financování politických stran nemá takový význam právě kvůli úbytku členské základny. Výše členských příspěvků není konstantní či pevně daná vyšší instancí, ale je stanovována každou stranou a může se tak v každé straně lišit. Pokud překročí 50 tisíc Kč za kalendářní rok, strana je povinna člena a výši příspěvku identifikovat ve výroční zprávě.
 • příspěvky od zastupitelůposlanci a jiní za stranu zvolení mohou přispívat straně, jejíž jsou členy, odevzdáním části svého zastupitelského platu či odměn. Není to ale jejich povinnost, spíše se jedná o úzus. Poslanci také často do stran odvádí část svých náhrad např. na pronájem kanceláře či za expertní služby.
 • příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku, úroky z vkladů
 • příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí

Externí zdroje

editovat

Externí zdroje přinášejí do strany jednoznačně největší množství financí a jsou nejdůležitější pro její samotné fungování. Můžeme je rozdělit na:

 • příjmy z podnikání – strany nesmějí vlastním jménem podnikat, ale mohou založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu; taková obchodní společnost či družstvo má zákonem omezené předměty činnosti (např. provozování vydavatelství, nakladatelství a tiskáren)
 • dary a sponzoring – jsou založeny na principu dobrovolnosti. Dary je možno přijímat od fyzických osob, které mají české státní občanství nebo trvalé bydliště v Česku. Dary není možno přijímat od všech právnických osob, zapovězeny jsou například příspěvkové organizace nebo osoby s majetkovou účastí státu či samospráv. Často je tento způsob financování spojován s pojmy jako korupce či klientelismus. Těmto fenoménům a jejich negativním dopadům se snaží zabránit povinnost politických stran zveřejnit ve své výroční zprávě všechny dary, aby tak došlo ke zprůhlednění hospodaření.
 • státní příspěvky
 • půjčky a úvěry

Státní příspěvky

editovat

Státní příspěvky jsou vypláceny ze státního rozpočtu buďto jednorázově nebo pravidelně každý rok a jejich výše závisí na úspěšnosti ve volbách.

Příspěvek na úhradu volebních nákladů

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Příspěvek na úhradu volebních nákladů.

Příspěvek na úhradu volebních nákladů je jednorázově vyplácen po volbách a odvíjí se od absolutního počtu získaných hlasů. Politická strana nebo hnutí, jež ve volbách do Poslanecké sněmovny získá alespoň 1,5 % hlasů, dostane 100 Kč za každý hlas.[2] Politické strany, politická hnutí nebo koalice, které ve volbách do Evropského parlamentu získají alespoň 1 % hlasů, dostanou 30 Kč za každý hlas.[3] Strany nedosahující nutného podílu hlasů nemají na státní příspěvek nárok.

Příspěvek na činnost

editovat

Příspěvek na činnost je každoroční a rozděluje se dále na:[4]

 • stálý příspěvek – činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje a strana či hnutí obdrží 10 000 000 Kč.
 • příspěvek na mandát – poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.
 • příspěvek na podporu činnosti politického institutu - na příspěvek na podporu činnosti politického institutu vzniká nárok straně a hnutí, jejíž alespoň jeden poslanec byl zvolen za danou stranu a hnutí alespoň ve dvou z posledních tří po sobě jdoucích volebních období Poslanecké sněmovny včetně probíhajícího volebního období a která je zakladatelem nebo členem politického institutu. Příspěvek na podporu činnosti politického institutu činí ročně částku rovnající se 10 % z celkové výše příspěvku na činnost, který náleží straně nebo hnutí.

Pro zjištění nároku na stálý příspěvek a příspěvek na podporu činnosti politického institutu a stanovení jejich výše u strany a hnutí, které jsou členy koalice, je rozhodující dohoda o podílu členů koalice na volebním výsledku. Není-li taková dohoda uzavřena, nebo není-li ve stanovené lhůtě doručena Ministerstvu financí, dělí se volební výsledek rovným dílem.[4]

Státní příspěvky vyplacené politickým stranám

editovat

Úhrada nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 1998

editovat

Příspěvek na úhradu volebních nákladů pro politické strany nebo hnutí, které ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1998 získaly alespoň 3 % hlasů a každoroční příspěvek na činnost pro strany a hnutí, které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 3 % hlasů (stálý příspěvek max. 5 000 000 Kč + příspěvek na mandát poslance à 500 000 Kč).[5][6]

Politická strana, hnutí nebo koalice Počet hlasů Mandáty Příspěvek [Kč]
Hlasů % Jednorázově Ročně
ČSSD 1 928 660 32,31 74 173 579 400 42 000 000
ODS 1 656 011 27,74 63 149 040 990 36 500 000
KSČM 658 550 11,03 24 59 269 500 17 000 000
KDU-ČSL 537 013 9,00 20 48 331 170 15 000 000
Unie svobody 513 596 8,6 19 46 223 640 14 500 000
SPR-RSČ 232 965 3,90 0 20 966 850[p 1] 0[p 2]
Důchodci za životní jistoty 182 900 3,06 0 16 461 000 3 100 000
Celkem 5 709 695 95,64 200 496 372 260 128 100 000

Úhrada nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2002

editovat

Příspěvek na úhradu volebních nákladů pro politické strany nebo hnutí, které ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2002 získaly alespoň 1,5 % hlasů a každoroční příspěvek na činnost pro strany a hnutí, které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 3 % hlasů (stálý příspěvek + příspěvek na mandát poslance).[7]

Politická strana, hnutí nebo koalice Počet hlasů Mandáty Příspěvek [Kč]
Hlasů % Jednorázově Ročně
ČSSD 1 440 279 30,20 70 144 027 900 73 000 000
ODS 1 166 975 24,47 58 116 697 500 62 200 000
KSČM 882 653 18,51 41 88 265 300 46 900 000
Koalice (KDU-ČSL+US-DEU) 680 671 14,21 31 68 067 100 37 900 000
SNK 132 699 2,78 0 13 269 900 0
Strana zelených 112 929 2,36 0 11 292 900 0
Celkem 4 416 206 92,53 200 441 620 600 220 000 000

Úhrada nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2006

editovat

Příspěvek na úhradu volebních nákladů pro politické strany nebo hnutí, které ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 získaly alespoň 1,5 % hlasů a každoroční příspěvek na činnost pro strany a hnutí, které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 3 % hlasů (stálý příspěvek + příspěvek na mandát poslance).[8]

Politická strana, hnutí nebo koalice Počet hlasů Mandáty Příspěvek [Kč]
Hlasů % Jednorázově Ročně
ODS 1 892 475 35,38 81 189 247 500 82 900 000
ČSSD 1 728 827 32,32 74 172 882 700 76 600 000
KSČM 685 328 12,81 26 68 532 800 33 400 000
KDU-ČSL 386 706 7,22 13 38 670 600 21 700 000
Strana zelených 336 487 6,29 6 33 648 700 15 400 000
SNK ED 111 724 2,08 0 11 172 400 0
Celkem 5 141 547 95,98 200 514 154 700 230 000 000

Úhrada nákladů za volby do Evropského parlamentu 2009

editovat

Příspěvek na úhradu volebních nákladů pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice, které ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 získaly alespoň 1 % z celkového počtu platných hlasů.[9]

Politická strana, hnutí nebo koalice Počet platných hlasů Mandáty Příspěvek [Kč]
Hlasů %
ODS 741 946 31,45 9 22 258 380
ČSSD 528 132 22,38 7 15 843 960
KSČM 334 577 14,18 4 10 037 310
KDU-ČSL 180 451 7,64 2 5 413 530
Suverenita[10] 100 514 4,26 0 3 015 420
Evropská demokratická strana 68 152 2,88 0 2 044 560
Věci veřejné 56 636 2,40 0 1 699 080
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA"[11] 53 984 2,28 0 1 619 520
Strana zelených 48 621 2,06 0 1 458 630
SNK Evropští demokraté 39 166 1,66 0 1 174 980
Svobodní 29 846 1,26 0 895 380
Dělnická strana 25 368 1,07 0 761 040
Volte Pravý Blok www.cibulka.net 23 612 1,00 0 708 360
Celkem 2 231 005 94,52 22 66 930 150

Příspěvky na činnost v roce 2009

editovat

Stálé příspěvky a příspěvky za poslanecké mandáty politickým stranám v roce 2009 se odvíjí od výsledků sněmovních voleb 2006.

Politická strana Stálý příspěvek (v Kč) příspěvek na mandát (v Kč) Příspěvky vyplacené
v roce 2009 (v Kč)
Poslanci Senátoři Zastupitelé kraje Zastupitelé Prahy
ALTERNATIVA 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000
ČSSD 10 000 000 66 600 000 26 100 000 70 000 000 3 000 000 175 700 000
Doktoři
(za uzdravení společnosti)
0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
Hnutí nezávislých za
harmonický rozvoj obcí a měst
0 0 0 250 000 0 250 000
KDU-ČSL 10 000 000 11 700 000 6 300 000 14 000 000 0 42 000 000
KSČM 10 000 000 23 400 000 2 700 000 28 500 000 1 500 000 66 100 000
Nestraníci[a 1] 0 0 0 500 000 0 500 000
NEZÁVISLÍ 0 0 900 000 0 0 900 000
ODS 10 000 000 72 900 000 31 500 000 45 000 000 10 500 000 169 900 000
SNK Evropští demokraté 0 0 900 000 1 500 000 1 000 000 3 400 000
SD SN 0 0 900 000 0 0 900 000
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ 0 0 900 000 1 750 000 0 2 650 000
Starostové pro Liberecký kraj 0 0 0 1 750 000 0 1 750 000
SOS 0 0 900 000 750 000 0 1 650 000
Strana zelených 10 000 000 5 400 000 31 500 000 900 000 1 500 000 17 800 000
US-DEU 0 0 900 000 0 0 900 000
Zlínské hnutí nezávislých 0 0 500 000 0 0 500 000
Celkem 50 000 000 180 000 000 72 900 000 166 750 000 17 500 000 487 150 000
 1. Politickému hnutí Nestraníci byl vyplacen příspěvek ve výši 125 000 Kč na činnost za 2. pololetí 2008 až v roce 2009 na základě zjištění Poslanecké sněmovny, že doplněné výroční finanční zprávy za roky 2006 a 2007 předložené politickým hnutím Nestraníci jsou úplné. Tím byla splněna podmínka pro výplatu příspěvku na činnost podle § 20a odst. 3 písm. a) zákona[12]

Úhrada nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010

editovat

Příspěvek na úhradu volebních nákladů pro politické strany nebo hnutí, které ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 získaly alespoň 1,5 % hlasů a každoroční příspěvek na činnost pro strany a hnutí, které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 3 % hlasů (stálý příspěvek + příspěvek na mandát poslance).[13]

Politická strana, hnutí nebo koalice Počet hlasů Mandáty Příspěvek [Kč]
Hlasů % Jednorázově Ročně
ČSSD 1 155 267 22,08 56 115 526 700 57 880 000
ODS 1 057 792 20,22 53 105 779 200 55 315 000
TOP 09 873 833 16,70 41 87 383 300 45 055 000
KSČM 589 765 11,27 26 58 976 500 32 230 000
Věci veřejné 569 127 10,88 24 56 912 700 30 520 000
KDU-ČSL 229 717 4,39 0 22 971 700 8 800 000
SPOZ 226 527 4,33 0 22 652 700 8 800 000
Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu 192 145 3,67 0 19 214 500 7 400 000
Strana zelených 127 831 2,44 0 12 783 100 0
Celkem 5 022 004 95,98 200 502 200 400 246 000 000

Úhrada nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013

editovat

Příspěvek na úhradu volebních nákladů pro politické strany nebo hnutí, které ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 získaly alespoň 1,5 % hlasů a každoroční příspěvek na činnost pro strany a hnutí, které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 3 % hlasů (stálý příspěvek + příspěvek na mandát poslance).[14]

Politická strana, hnutí nebo koalice Počet hlasů Mandáty Příspěvek [Kč]
Hlasů % Jednorázově Ročně Celkem[p 3]
ČSSD 1 016 828 20,45 50 101 682 800 52 750 000 312 682 800
ANO 927 240 18,65 47 92 724 000 50 185 000 293 464 000
KSČM 741 044 14,91 33 74 104 400 38 215 000 226 964 400
TOP 09 596 357 11,99 26 59 635 700 32 230 000 188 555 700
ODS 384 174 7,72 16 38 417 400 23 680 000 133 137 400
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 342 339 6,88 14 34 233 900 21 970 000 122 113 900
KDU-ČSL 336 970 6,78 14 33 697 000 21 970 000 121 577 000
Strana zelených 159 025 3,19 0 15 902 500 6 400 000 41 502 500
Piráti 132 417 2,66 0 13 241 700 0 13 241 700
Svobodní 122 564 2,46 0 12 256 400 0 12 256 400
SPOZ 75 113 1,51 0 7 511 300 0 7 511 300
Celkem 4 834 071 97,20 200 483 407 100 247 400 000 1 473 007 100

Úhrada nákladů za volby do Evropského parlamentu 2014

editovat

Příspěvek na úhradu volebních nákladů pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice, které ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 získaly alespoň 1 % z celkového počtu platných hlasů.[15]

Politická strana, hnutí nebo koalice Počet platných hlasů Mandáty Příspěvek [Kč]
Hlasů %
ANO 244 501 16,13 4 7 335 030
Koalice TOP 09 a STAN 241 747 15,95 4 7 252 410
ČSSD 214 800 14,17 4 6 444 000
KSČM 166 478 10,98 3 4 994 340
KDU-ČSL 150 792 9,95 3 4 523 760
ODS 116 389 7,67 2 3 491 670
Svobodní 79 540 5,24 1 2 386 200
Piráti 72 514 4,78 0 2 175 420
Strana zelených 57 240 3,77 0 1 717 200
Úsvit přímé demokracie 47 306 3,12 0 1 419 180
Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO – za Evropu svobodných států 24 724 1,63 0 741 720
Celkem 1 416 031 93,39 21 42 480 930

Úhrada nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

editovat

Příspěvek na úhradu volebních nákladů pro politické strany nebo hnutí, které ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 získaly alespoň 1,5 % hlasů a každoroční příspěvek na činnost pro strany a hnutí, které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 3 % hlasů (stálý příspěvek + příspěvek na mandát poslance).[16]

Politická strana nebo hnutí Počet hlasů Mandáty
PS PČR
Příspěvek [Kč]
Hlasů % Jednorázově Ročně[p 4]
ANO 1 500 113 29,64 78 150 011 300 80 200 000
ODS 927 240 11,32 25 57 294 800 32 500 000
Piráti 546 393 10,79 22 54 639 300 29 800 000
SPD 538 574 10,64 22 53 857 400 29 800 000
KSČM 393 100 7,76 15 39 310 000 23 500 000
ČSSD 368 347 7,27 15 36 834 700 23 500 000
KDU-ČSL 293 643 5,80 10 29 364 300 19 000 000
TOP 09 268 811 5,31 7 26 881 100 16 300 000
STAN 262 157 5,18 6 26 215 700 15 400 000
Svobodní 79 229 1,56 0 7 922 900 0
Celkem 4 823 315 95,27 200 482 331 500 252 000 000

Úhrada nákladů za volby do Evropského parlamentu 2019

editovat

Příspěvek na úhradu volebních nákladů pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice, které ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 získaly alespoň 1 % z celkového počtu platných hlasů.[17]

Politická strana, hnutí nebo koalice Počet platných hlasů Mandáty Příspěvek [Kč]
Hlasů %
ANO 502 343 21,18 6 15 070 290
ODS 344 885 14,54 4 10 346 550
Piráti 330 844 13,95 3 9 925 320
Koalice TOP 09 a STAN 276 220 11,65 3 8 286 600
SPD 216 718 9,14 2 6 501 540
KDU-ČSL 171 723 7,24 2 5 151 690
KSČM 164 624 6,94 1 4 938 720
ČSSD 93 664 3,95 0 2 809 920
HLAS 56 449 2,38 0 1 693 470
ANO, vytrollíme europarlament 37 046 1,56 0 1 111 380
Celkem 2 194 516 92,57 21 65 835 480

Příspěvky na činnost ve volebním období 2017–2021

editovat

Příspěvek na činnost ve volebním období 2017 až 2021 pro politické strany nebo hnutí, které ve volbách do Poslanecké sněmovny získaly alespoň 1,5 % hlasů.

Politická strana nebo hnutí Mandáty
PS PČR
2017[18] 2018[19] 2019[20] 2020[21]
Mandáty
Senát
Mandáty
kraje + Praha
Příspěvek
celkem [Kč]
Mandáty
Senát
Mandáty
kraje + Praha
Příspěvek
celkem [Kč]
Mandáty
Senát
Mandáty
kraje + Praha
Příspěvek
celkem [Kč]
Mandáty
Senát
Mandáty
kraje + Praha
Příspěvek
celkem [Kč]
ANO 78 6 193 113 675 000 7 188 147 253 334 6 188 145 942 500 5 190 145 832 500
ODS 25 9 84 55 525 000 15 90 69 657 500 15 90 75 350 000 18 113 77 343 750
Piráti 22 1 9 10 600 000 1 18 33 512 500 1 18 35 200 000 2 112 41 300 000
SPD 22 0 18 11 950 000 0 18 34 300 000 0 19 34 617 361 0 35 35 550 000
KSČM 15 1 90 60 400 000 0 86 46 583 333 0 86 48 803 571 0 13 46 154 167
ČSSD 15 25 133 105 500 000 13 125 84 003 334 13 125 73 095 000 3 37 67 411 667
KDU-ČSL 10 14 63 50 350 000 13 61 51 828 334 13 61 50 545 000 11 53 49 848 333
TOP 09 7 2 35 41 100 000 3 28 29 461 666 3 28 28 600 000 5 28 29 095 000
STAN 6 5 40 18 350 000 9 42 31 600 000 10 42 34 675 000 17 73 38 412 500
Svobodní 0 0 2 8 422 900 0 2 500 000 0 2 500 000 1 0 641 667
Celkem 200 63 667 475 872 900 61 658 528 700 001 61 659 527 328 432 62 654 531 589 584

Úhrada nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

editovat

Příspěvek na úhradu volebních nákladů pro politické strany nebo hnutí, které ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 získaly alespoň 1,5 % hlasů a každoroční příspěvek na činnost pro strany a hnutí, které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 3 % hlasů (stálý příspěvek + příspěvek na mandát poslance).[22]

Politická strana, hnutí nebo koalice Počet hlasů Mandáty
PS PČR
Příspěvek [Kč]
Hlasů % Jednorázově Ročně
SPOLU (koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09)[p 5] 1 493 905 27,79 71 149 390 500 73 900 000
ANO 1 458 140 27,12 72 145 814 000 74 800 000
Piráti a Starostové (koalice Piráti a STAN)[p 6] 839 776 15,62 37 83 977 600 43 300 000
SPD 513 910 9,56 20 51 391 000 28 000 000
Přísaha 251 562 4,68 0 25 156 200 9 400 000
ČSSD 250 397 4,65 0 25 039 700 9 400 000
KSČM 193 817 3,60 0 19 381 700 7 200 000
Trikolora Svobodní Soukromníci 148 463 2,76 0 14 846 300 0
Celkem 5 149 970 95,78 200 514 997 000 246 000 000

Příspěvky na činnost volebním období 2021–2025

editovat

Příspěvek na činnost ve volebním období 2021 až 2025 pro politické strany nebo hnutí, které ve volbách do Poslanecké sněmovny získaly alespoň 1,5 % hlasů.

Politická strana nebo hnutí 2021[22]
Stálý
příspěvek
Mandáty (počet a příspěvek) Stálý
a Mandáty
Politický
institut
celkem [Kč]
PS PČR Senát kraje + Praha
ANO 10 000 000,- 78 -> 72 69 300 000,- 5 4 500 000,- 190 47 500 000,- 131 300 000,- 13 130 000,- 144 430 000,-
ODS 8 888 888,89 25 -> 34 24 525 000,- 18 16 200 000,- 113 28 250 000,- 77 863 888,89 7 786 388,89 85 650 277,78
STAN 7 500 000,- 6 -> 33 4 050 000,- 17 11 475 000,- 73 13 687 500,- 36 712 500,- 36 712 500,-
KDU-ČSL 8 888 888,89 10 -> 23 11 925 000,- 11 9 900 000,- 53 13 250 000,- 43 963 888,89 4 396 388,89 48 360 277,78
SPD 10 000 000,- 22 -> 20 19 500 000,- 0 35 8 750 000,- 38 250 000,- 38 250 000,-
TOP 09 8 888 888,89 7 -> 14 7 875 000,- 5 4 500 000,- 28 -> 29 7 139 583,- 28 403 471,89 2 840 347,19 31 243 819,08
Piráti 7 500 000,- 22 -> 4 14 850 000,- 2 1 350 000,- 112 21 000 000,- 44 700 000,- 44 700 000,-
ČSSD 9 900 000,- 15 -> 0 11 250 000,- 3 2 700 000,- 37 -> 35 8 766 129,- 32 616 129,- 3 261 613,- 35 877 742,-
KSČM 9 533 333,- 15 -> 0 11 250 000,- 0 13 3 250 000,- 24 033 333,- 2 403 333,- 26 436 666,-
Přísaha 2 350 000,- 0 0 0 2 350 000,- 2 350 000,-
Svobodní 0 1 900 000,- 0 900 000,- 900 000,-
Trikolora 0 0 1 250 000,- 250 000,- 250 000,-
Ostatní 0 16 14 400 000,- 73 18 352 353,- 32 752 353,- 32 752 353,-
Celkem 83 449 999,67 200 174 525 000,- 77[p 7] 65 925 000,- 727[p 8] 170 195 565,- 494 095 564,67 33 818 070,97 527 013 635,64

Poznámky

editovat
 1. Z této částky bylo uhrazeno 17 500 290 Kč Finančnímu úřadu pro Prahu 5 za účelem splacení daňového nedoplatku SPR - RSČ.
 2. Na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 zadržuje Ministerstvo financí výplatu stálého příspěvku SPR - RSČ ve výši 3 900 000 Kč.
 3. Za předpokladu čtyřletého volebního období.
 4. Příspěvky dané politické straně nebo hnutí za kalendářní rok zahrnují veškeré uhrazené příspěvky na činnost dané politické straně nebo hnutí. Nezahrnují jednorázový příspěvek na úhradu volebních nákladů politickému subjektu, který dosáhl ve sněmovních volbách min. 1,5 %.
 5. Na základě dohody koalice SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 byl příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu, který náleží koalici ve výši 149 390 500 Kč, rozdělen poměrem: ODS 55 %, KDU-ČSL 25 %, TOP 09 20 %. ODS tak bylo vyplaceno 82 164 775 Kč, KDU-ČSL 37 347 625 Kč a TOP 09 29 878 100 Kč.
  Celková roční výše stálého příspěvku pro koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 ve výši 10 000 000 Kč se dle § 20 odst. 10 zákona č. 424/1991 Sb. dělila rovným dílem.
 6. Na základě dohody koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ byl příspěvek na úhradu volebních nákladů, který náleží koalici ve výši 83 977 600 Kč byl rozdělen tak, že České pirátské straně bylo vyplaceno 58 138 338,46 Kč a politickému hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 25 839 261,54 Kč.
 7. Část senátorů je zvolená jako nezávislí a není tak na ně vyplácen příspěvek na mandát.
 8. 13 zastupitelů uskupení Praha sobě v zastupitelstvu Hlavního města Prahy bylo zvolených jako nezávislý kandidáti a není tak za ně vyplácen příspěvek na mandát.

Reference

editovat
 1. 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-12-09]. Dostupné online. 
 2. § 85 Příspěvek na úhradu volebních nákladů Zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. portal.gov.cz [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-06-09. 
 3. Zákon č. 62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů § 65 Příspěvek na úhradu volebních nákladů
 4. a b Státní příspěvky § 20 Zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. portal.gov.cz [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-06-09. 
 5. Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 1998. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-06-23]. Dostupné online. 
 6. Příspěvky politickým stranám a hnutím vyplacené ministerstvem financí v roce 1999. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-06-23]. Dostupné online. 
 7. Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 14. a 15. června 2002. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-05-30]. Dostupné online. 
 8. Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 2. a 3. června 2006. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-05-30]. Dostupné online. 
 9. Příspěvky na úhradu volebních nákladů vyplacené za volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-05-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 05-07-2023. 
 10. Koalice politické strany Strana zdravého rozumu a politické strany POLITIKA 21
 11. Koalice politického hnutí "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" a politické strany ALTERNATIVA
 12. Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím na činnost. www.mfcr.cz [online]. [cit. 20-06-2010]. Dostupné v archivu pořízeném dne 31-05-2010. 
 13. Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 28. a 29. května 2010. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-05-30]. Dostupné online. 
 14. Příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám a politickým hnutím za volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 25. a 26. října 2013. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-05-30]. Dostupné online. 
 15. Příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalici za volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-05-30]. Dostupné online. 
 16. Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-05-30]. Dostupné online. 
 17. Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-05-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 02-06-2021. 
 18. Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2017. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-05-30]. Dostupné online. 
 19. Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2018. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-05-30]. Dostupné online. 
 20. Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2019. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-05-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 02-06-2021. 
 21. Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2020. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-05-30]. Dostupné online. 
 22. a b Příspěvky vyplacené politickým stranám, politickým hnutím a koalicím v roce 2021 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2022-02-22]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat