Otevřít hlavní menu

Fakulta strojní Západočeské univerzity

fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta strojní (FST) je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni a patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol. Fakulta se postupně transformovala do moderní otevřené vzdělávací instituce a stala se i uznávanou institucí v oblasti vědy a výzkumu. 

Fakulta strojní
Západočeská univerzita v Plzni
Vedení fakulty
Děkan doc. Ing. Milan EDL, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Jiří STANĚK, CSc.
Proděkan doc. Ing. Václav VANĚK, Ph.D.
Proděkan Ing. Roman ČERMÁK, Ph.D.
Proděkan Ing. Jan ZDEBOR, CSc.
Tajemník Ing. Milan Pinte, Ph.D.
Základní informace
Datum založení 1949
Status veřejná[1]
Kontaktní údaje
Adresa Fakulta strojní
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
Telefon +420 377 638 001
Souřadnice
http://www.fst.zcu.cz/

Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou velice žádaní na trhu práce. 

Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Fakulta strojní čerpá jednak ze spolupráce s technickými VŠ, tuzemskými i zahraničními, a ze spolupráce s průmyslovou praxí. Má desítky kontaktů s univerzitami v Evropě i ve Spojených státech. Řada získaných kontaktů a projektů umožňuje našim studentům i pedagogům studovat či pracovat na zahraničních univerzitách a přinášet tak nové poznatky a zkušenosti do našeho akademického prostředí.

HistorieEditovat

Fakulta strojní ZČU, až do založení univerzity v r. 1991, tvořila spolu s fakultou elektrotechnickou Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (VŠSE). Je jednou z nejstarších fakult univerzity. Je umístěna v novém univerzitním areálu, který byl v roce 1992 uveden do provozu v Plzni na Borech. Studentům nabízí dobré podmínky soustředěním poslucháren, lehkých i těžkých laboratoří, kateder a děkanátu do jediného komplexu budov, jehož součástí je i moderní tělocvična s posilovnou a menzou.

Stručný časový sled vývoje fakultyEditovat

1949Editovat

Založena VŠSE v Plzni jako součást ČVUT v Praze.

27. 6. 1950Editovat

Vládní nařízení o některých změnách v organizaci vysokých škol:

 • Dnem 1. září 1950 se zřizuje:
  • Vysoká škola strojní v Ostravě
  • Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (VŠSE v Plzni)
  • Vysoká škola chemická v Pardubicích

 V čele každé této vysoké školy je děkan a fakultní rada. Pro správu vysoké školy se zřizuje děkanský úřad (děkanát).

27. 11. 1953Editovat

Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol:

 • V čele Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni je rektor a rada vysoké školy.Děkanský úřad (děkanát) této vysoké školy se přeměňuje na rektorský úřad (rektorát).

1954/1955Editovat

Původní devítisemestrové studium (včetně diplomové práce upraveno na desetisemestrové).

1960Editovat

Rozdělení vysoké školy na fakultu strojní a fakultu elektrotechnickou. Stalo se tak vládním nařízením č. 120/1960 Sb.

Prvními děkany nově zřízených fakult se stali: 

na strojní fakultě Prof.Ing. J.Bukovský, D.C.Ae. 

a na elektrotechnické fakultě Prof. Ing. Dr. E. Langer, DrSc.

Na fakultě strojní byly přednostně rozvíjeny obory:

Strojírenská technologie se zaměřením na obrábění a tváření, dále obor Energetické stroje a zařízení zaměřený na tepelné turbiny a turbokompresory a později i jaderně energetická zařízení. V oboru Výrobní stroje a zařízení byla věnována pozornost konstrukci obráběcích a tvářecích strojů a systémům jejich řízení. Na elektrotechnické fakultě byly založeny dva obory: Silnoproudá elektrotechnika a Technická kybernetika.

28.9.1991Editovat

Uzákoněn vznik Západočeské univerzity se sídlem v Plzni.

říjen 1992Editovat

Stěhování prvních kateder FST do nového univerzitního areálu v Plzni na Borech.

říjen 1993Editovat

Přestěhování děkanátu FST do areálu na Borech.

StudiumEditovat

Bakalářský studijní programEditovat

Název studijního programu: Strojní inženýrství (B2301)

Standardní délka studia: 3 roky (možnost prodloužit na 4 roky)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem).

První dva ročníky studia jsou pro všechny studenty společné a teprve ve 4. semestru se studenti formou konkurzu zapíší na zaměření na příslušné oborové katedře. Na této katedře pak student zpracuje svoji závěrečnou bakalářskou práci.

Nabídka zaměření:

 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (garantuje katedra materiálu a strojírenské metalurgie – KMM)
 • Strojírenská technologie - technologie obrábění (garantuje katedra technologie obrábění – KTO)
 • Stavba výrobních strojů a zařízení (garantuje katedra konstruování strojů – KKS)
 • Stavba energetických strojů a zařízení (garantuje katedra energetických strojů a zařízení– KKE)
 • Dopravní a manipulační technika (garantuje katedra konstruování strojů – KKS)
 • Průmyslové inženýrství a management (garantuje katedra průmyslového inženýrství a managementu – KPV)

Navazující magisterský studijní programEditovat

Název studijního programu: Strojní inženýrství (N2301)

Standardní délka studia: 2 roky (možnost prodloužit na 3 roky)

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem).

Absolvent může po dvouleté praxi v oboru požádat na centrále FEANI v Bruselu diplom s titulem EUR ING. Tím je mu uznána plná vysokoškolská kvalifikace pro práci v daném oboru v kterékoliv zemi Evropské unie.

Nabídka magisterských studijních oborů:

 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (garantuje katedra materiálu a strojírenské metalurgie – KMM)   
 • Strojírenská technologie-technologie obrábění (garantuje katedra technologie obrábění – KTO)
 • Stavba výrobních strojů a zařízení (garantuje katedra konstruování strojů – KKS)
 • Stavba energetických strojů a zařízení (garantuje katedra energetických strojů a zařízení– KKE)
 • Průmyslové inženýrství a management (garantuje katedra průmyslového inženýrství a managementu – KPV)
 • Dopravní a manipulační technika (garantuje katedra konstruování strojů – KKS)
 • Stavba jaderně energetických zařízení – pouze prezenční formou (garantuje katedra energetických strojů a zařízení– KKE)
 • Konstrukce zdravotnické techniky – pouze prezenční formou (garantuje katedra konstruování strojů – KKS)

Doktorský studijní programEditovat

Název studijního programu: Doktorský studijní program (P2301)

Standardní délka studia: 4 roky

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Studium se řádně ukončuje  obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). 

Nabídka doktorských studijních programů:

 • Průmyslové inženýrství a management (garantuje katedra průmyslového inženýrství a managementu – KPV)
 • Stavba energetických strojů a zařízení (garantuje katedra energetických strojů a zařízení– KKE)
 • Stavba strojů a zařízení (garantuje katedra konstruování strojů – KKS)
 • Strojírenská technologie - technologie obrábění (garantuje katedra technologie obrábění – KTO)
 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (garantuje katedra materiálu a strojírenské metalurgie – KMM)
 • Inženýrství speciálních technologií a materiálů (garantuje katedra materiálu a strojírenské metalurgie – KMM)

Katedry a další pracovištěEditovat

DěkaniEditovat

 • Mř.Prof. Ing. Jan Bukovský, DCAe. (1961-1966)
 • Prof. Ing. Miloslav Bartuška (1966-1969)
 • Doc. Ing. Alexander Červený, CSc. (1970-1976)
 • Prof. Ing. Miroslav Čapek, DrSc. (1976-1985)
 • Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (1985-1991)
 • Doc. Ing. Petr Hofmann, CSc. (1991-1994)
 • Prof. Ing. Jan Škopek, CSc. (1994-2000)
 • Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (2000-2006)
 • Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. (2006-2014)
 • Doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. (2014-dosud)

Významní absolventiEditovat

ReferenceEditovat

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.