Evidovaná právnická osoba církve nebo náboženské společnosti

česká právní forma církevních nebo náboženských institucí atp.

Evidovaná právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (před novelizací zákonem č. 495/2005 Sb. církevní právnická osoba) může být orgán církve a náboženské společnosti, řeholní instituce nebo jiná církevní instituce osob hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti založené za účelem vyznávání náboženské víry nebo účelové zařízení pro poskytování charitativních služeb. Příkladem takových právnických osob může být sbor, farnost, biskupství, charitativní organizace, řeholní řád nebo řeholní komunita atd.

Ostatní právnické osoby založené církví nebo náboženskou společností se mohou stát právnickými osobami například podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o nadacích a nadačních fondech, zákona o obecně prospěšných společnostech atd.), nikoliv podle zákona o církvích a náboženských společnostech.

Evidovaná právnická osoba funguje jako samostatná právnická osoba, avšak v rámci církve nebo náboženské společnosti tvoří její součást a je církvi nebo náboženské společnosti, která ji založila, podřízená.

Evidence

editovat

Návrh na evidenci takové právnické osoby podává do 10 dnů ode dne založení právnické osoby orgán, který je k tomu určený v základním dokumentu církve nebo náboženské společnosti. Návrh na evidenci právnické osoby podle musí obsahovat doklad o oprávněnosti jejího založení, vymezení předmětu její činnosti a její stanovy, pokud existují, její název, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky nebo která již o evidenci požádala, její sídlo na území České republiky, označení jejího statutárního orgánu na území České republiky a osobní údaje členů jejího statutárního orgánu. Neobsahuje-li návrh všechny náležitosti, ministerstvo vyzve nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu orgán registrované náboženské společnosti, oprávněný k jeho podání, aby návrh doplnil, popřípadě odstranil nedostatky, a to ve lhůtě 30 dnů, a upozorní ho, že nebude-li tato lhůta dodržena, řízení o návrhu se zastaví.

Ministerstvo provede evidenci církevní právnické osoby zápisem do Rejstříku církevních právnických osob do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. Evidence se provede zápisem ke dni jejího založení v registrované církvi a náboženské společnosti.

Ministerstvo kultury zruší evidenci právnické osoby tohoto typu na návrh oprávněného orgánu církve nebo náboženské společnosti, nebo jedná-li evidovaná právnická osoba v rozporu s vymezením své působnosti nebo právními předpisy a zřizovatel nezjedná nápravu, nebo zanikla-li registrace zřizovatele, nebo v některých případech insolvence nebo nečinnosti, nebo po uplynutí doby určité, na kterou byla založena, nebo na základě oprávněného rozhodnutí o zrušení. Zánikem evidované osoby přechází její majetek a závazky na zřizovatele.

Evidované právnické osoby církví a náboženských společností v Česku

editovat

Církve

editovat

Pod pojmem církev se v tomto seznamu rozumí náboženské uskupení, které vychází z křesťanské tradice a historie.

Další náboženské společnosti

editovat

Pod pojmem náboženská společnost se v tomto seznamu rozumí náboženské uskupení, které vychází z jiné než křesťanské tradice a historie.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat