Endergonická reakce

Endergonické reakce, též děje nebo procesy, které jsou (samy o sobě) za fyziologických podmínek energeticky nevýhodné (změna Gibbsovy energie je kladná, ΔG > 0) a mohou tedy probíhat pouze v případě, že jsou bezprostředně spřaženy s reakcí (dějem), která jí energii dodává.

Typickým příkladem jsou reakce, katalyzované ligázami, kdy syntetická reakce by nemohla probíhat, kdyby nebyla spřažena se štěpením makroergní sloučeniny (obvykle ATP). Endergonickými ději jsou též například aktivní transport, na GTP závislá vazba aminoacyl-tRNA na ribozom (viz translace) nebo membránová fosforylace, kde je endergonická syntéza ATP umožněna energií, poskytnutou pasivním transportem H+.

Souvisejícím pojmem je exergonická reakce.