Ekodozor, celým názvem ekologicko-biologický dozor stavby, zkráceně EBD je smluvní dozorový orgán plošné či liniové stavby, zřízený investorem nebo zhotovitelem stavby (může být za určitých okolností doporučen či nařízen oprávněným a územně příslušným orgánem státní správy), a to účelově pro konkrétní stavbu anebo její vymezitelnou část.

Mezi hlavní povinností ekodozoru patří dozorovat, monitorovat, dokumentovat a ovlivňovat průběh stavby ve smyslu dodržování zákona 114/92 Sb. v platném znění, a vyhlášky 395/92 Sb. v platném znění (při minimálním rozsahu pověření), a to dle projektu stavby, vydaných výjimek z druhové ochrany a ochrany chráněných územní, systému USES, atp. Popřípadě, dle potřeby investora či zhotovitele stavby ekodozor vykonává i jiné dozorové činnosti, jako například dodržování zákona o ochraně vod, ovzduší, nakládání s odpady atp. (Rozsah činnosti ekodozoru vyplývá ze smluvního vztahu, a to v případě malých staveb formou objednávky, u větších staveb pak smlouvou o dílo).

Ekodozor zajišťuje výkon ochrany přírody na stavbě a řídí i navazující ekologickou službu, pokud byla ekologická služba pro danou stavbu určena.

Ekodozorem se může stát výhradně buď oprávněná osoba ve smyslu zákona 114/92 Sb., mající doložitelně nejméně tříletou praxi v oboru ekologického dozorování staveb, anebo musí mít doložitelně nejméně pětiletou praxi v oboru ekologického dozorování staveb. Obojí je rovnocenné, neboť praxe je zde nejdůležitějším faktorem.

Ekodozor nesmí být v žádném organizačním spojení s investorem, ani zhotovitelem stavby, musí být tedy nezávislým orgánem.

Náklady na ekodozor hradí buď investor, nebo zhotovitel, případě se o náklady mohou dělit.

LiteraturaEditovat

  • ZWACH, I., 2004: Doporučená biotechnická opatření pro úpravy podmostí a navazujících úseků vodních toků, BIOKONSULTING FO, Rozstání, okr. Prostějov
  • ZWACH, I., 2004: Ochrana migračních prostorů a tahových cest pro stavbu D47, BIOKONSULTING FO, Rozstání, okr. Prostějov
  • ZWACH, I. et ŠIKULA, T., 2009: Metodika odborných ekologicko-biologických dozorů plošných a liniových staveb, BIOKONSULTING, s.r.o., Prostějov a HBH Projekt spol. s r.o., Brno
  • ZWACH, I., 2009: Metodika studia, mapování, vyhodnocování a ochrany tahových cest, BIOKONSULTING, s.r.o., Prostějov