Doly Severní dráhy Ferdinandovy

Společnost Severní dráha Ferdinandova (SDF) provozovala do roku 1945 kamenouhelné doly v Ostravsko-karvinském revíru. Z 16 původních dolů SDF v ostravském revíru jsou všechny jámy nefunkční. Zachovány jsou převážně fragmenty památkově chráněných částí jako těžní věže (např. Jindřich, Alexander) či budovy (Jiří). Nejzachovalejší památkou je areál Dolu Michal, který byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou.

Historie

editovat

Roku 1836 byla ustanovena akciová společnost Výhradně privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda (k. k. ausschliesslich privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn),[pozn. 1] která měla vystavět železnici z Vídně do Bochně. Tím se stala levným dopravním prostředkem pro přepravu zboží a nerostných surovin a významně ovlivnila průmyslový rozvoj oblastí na Moravě, Slezsku a Haliči.[1]

Když železnice dosáhla na Ostravsko, rozhodlo vedení společnosti zahájit těžbu černého kamenného uhlí. Byly založeny Kamenouhelné doly c. k. privilegované dráhy císaře Ferdinand.[2] V roce 1855 tato společnost odkoupila doly bratří Kleinů v Ostravě-Přívoze (důl František) a Ostravě-Hrušově (doly Albert a Hubert). V roce 1856 odkoupila státní doly C. k. kutací a vrtebné komise[pozn. 2] (např. důl č. X v Moravské Ostravě, důl č. V ve Slezské Ostravě, důl Michael[pozn. 3] v Michálkovicích)[pozn. 4] a zahájila samostatnou činnost ve vyhledávání vhodných míst pro těžbu uhlí a založení nových jam a dolů.[3][pozn. 5] Mezi nově založenými doly byly například jámy Jan (1869) a Josef (1879) ve Slezské Ostravě.

Po uplynutí padesátiletého privilegia byla vydána v roce 1886 nová koncese a společnost byla přejmenována na C. k. privilegovanou Severní dráhu císaře Ferdinanda, pod její správu náleží správa dolů v Ostravsko-karvinském revíru – kamenouhelné doly C. k. privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda.

V roce 1906 došlo k zestátnění veřejné železnice, ale důlní majetek včetně báňské dráhy zůstal společnosti kamenouhelné doly C. k. privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda. Během první světové války (1911–1917) dochází k modernizaci důlních podniků, elektrifikaci a centralizaci těžby. Příkladem za všechny je důl Michael, kdy důl je kompletně přestavěn do nové podoby, plně elektrifikován a podzemními překopy je na jámu Michael dopravováno uhlí s dolů Jan a Josef ve Slezské Ostravě a dolu Petr a Pavel v Michálkovicích, tyto jámy se stávají pomocnými. Spojením dobývacích polí vzniká nové dobývací pole o rozloze 411 ha 41 a 51,4 m² (tj. 84 jednoduchých důlních měr a 12 přebytků)[4] a Důl Michael.

 
Administrativní budova Dolů SDF.

V roce 1921 rozhodnutím akcionářů dochází ke změně názvu na Severní dráha Ferdinandova (SDF) a společnost SDF mění původní název dolu Michael na český Michal. Společnost SDF přenesla své sídlo do Československa. V Moravské Ostravě v Husově ulici 7 stojí bývalý administrativní dům těžební společnosti SDF. Dům byl postaven firmou Rozhon, fasádu navrhl architekt Pavel Janák v letech 1920–1921 ve stylu rondokubismu.[pozn. 6]

V období 1938 až 1940 byla postavena budova pro generální ředitelství kamenouhelných dolů SDF podle projektu architekta Karla Kotase (1894–1973). V průčelí budovy je reliéf alegorie Stvoření uhlí od sochaře Jana Laudy (1898–1959).

Po obsazení Československa německými vojsky (1939) byla na společnost uvalena nucená správa a její vedení se dostalo do vlivu státního koncernu Hermann Göring Werke. V období druhé světové války (1942) do správy SDF byly zařazeny státní doly Oskar v Heřmanicích, Evžen v Petřvaldě a Václav v Porubě (Orlová).[3]

 
Původní budova generálního ředitelství kamenouhelných dolů SDF

Ukončením 2. světové války dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. z 19. května 1945 byl majetek SDF postaven pod národní správu a na základě dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb. z 28. října 1945 v roce 1945 znárodněn a začleněn do národního podniku Ostravsko – karvinské doly.[3] Byly to doly: František v Přívoze, Hubert v Hrušově, Zárubek ve Slezské Ostravě, Michal v Michálkovicích, Evžen v Petřvaldě a Václav v Porubě u Orlové. A také elektrárna František v Přívoze, koksovny František v Přívoze a Václav v Porubě (Orlová).

Těžba uhlí

editovat

Ředitelská konference[5] uvádí, že do roku 1929 SDF měla propůjčený důlní majetek o celkové výměře 2 079,6 ha. Mimo to byla majitelkou kutného pole o výměře 1 077 ha v Dolních a Horních Žibřidovicích, Malých Kunčicích a Pruchné na polské straně hranice. V roce 1925 odkoupila od Jana Larische-Mönnicha kutné pole v Pudlově, Bohumíně,[pozn. 7] Novém Bohumíně a Kopytově o výměře 1 430 ha.

Propůjčený důlní majetek SDF v OKR tvořil 3 od sebe oddělená důlní pole:[5]

a) Severní pole o rozloze 1 160 ha s doly Hubert v Hrušově, František v Přívoze s dolem Jiří v Moravské Ostravě a Jindřich v Moravské Ostravě.

Důl František dobýval uhlí ze slojového pásma spodních hrušovských a petřkovických vrstev ostravského souvrství. V roce 1929 dobýváno 14 slojí o mocnosti 50 - 200 cm, úklon 20 - 30°.

V důlním poli jam Jindřich, Jiří, Albert se uhlí těžilo ze slojového pásma hrušovských vrstev ostravského souvrství. V dobývacím poli dolu Hubert se uhlí těžilo ze slojového pásma spodních hrušovských a petřkovických vrstev ostravského souvrství. V roce 1929 bylo dobýváno: Důl Jiří 11 slojí 60 - 160 cm, úklon 0 - 90°. Důl Hubert 15 slojí 40 - 180 cm, úklon 6 - 90°. Důl Jindřich 6 slojí o mocnosti 50 - 100 cm (místy i 300 cm), úklon 0 - 90°

b) Jižní pole o rozloze 508 ha s doly Zárubek a Alexander.

V důlním poli dolu Zárubek a Alexander bylo černé uhlí dobýváno ze slojového pásma především jakloveckých a svrchních hrušovských vrstev (důl Zárubek ještě vrstvy porubské) ostravského souvrství. V roce 1929 bylo dobýváno 16 slojí o mocnosti 40 - 240 cm , úklon 0 - 30°.

c) Východní pole o rozloze 411 ha s dolem Michal.

V důlním poli dolu Michal bylo černé uhlí těženo ze slojového pásma jakloveckých vrstev ostravského souvrství (jámy Ferdinand, Petr a Pavel, Jan, Josef) a hrušovské vrstvy (dobývací pole jámy Oskar) ostravského souvrství. V roce 1929 bylo dobýváno 17 slojí o mocnosti 50 - 200 cm.

Kolonie Severní dráhy Ferdinandovy

editovat

Důlní společnost SDF budovala pro své zaměstnance jednotné domy sdružené v koloniích. Od roku 1867 až do 30. let 20. století projektoval s malými odchylkami dělnické domy architekt Rudolf Sauer. Záměr jednotných domů v kolonii kolem jam SDF měl demonstrovat příslušnost ke své důlní společnosti.

Vybudovány byly kolonie Zárubecká, Vilémská - tyto kolonie jsou zbourány, Jakubská (částečně zbourána), Josefská (zbylo 12 domů) a Jánská (částečně zbourána, zbylo 10 domů)[6][pozn. 8] ve Slezské Ostravě. Michalská (zbourána), Ferdinandova, Peterská (U Pumpy) v Michálkovicích, Alexandr[pozn. 9] v Kunčičkách a Hubert[pozn. 10] v Hrušově.[pozn. 11]

Své kolonie měla jáma František v Přívoze a koksovna František v Přívoze. Pro důl Zárubek v Kunčičkách byla postavena Jubilejní kolonie, v Moravské Ostravě u jam Jiří (Jiřská kolonie - zbourány poslední 2 domy 1964) a jámy Jindřich (Jindřišská kolonie- zánik v 1957) a kolonie U Dubu (likvidace v 1938).

Ústřední záchranná stanice pro doly Severní dráhy Ferdinandovy na závodě Zárubku ve Slezské Ostravě

editovat

Ústřední záchranná stanice pro doly Severní dráhy Ferdinandovy na závodě Zárubek ve Slezské Ostravě vznikla v roce 1911. Záchranné dýchací přístroje byly umístěny na jámě Vilém ve Slezské Ostravě a následně byly přístroje přemístěny do místnosti v šachetní budově jámy Hermenelgild. Na jámě Vilém byla zřízená cvičební místnost pro všestranný výcvik záchranářů. Byla tam vybudována svážná o úklonu 21°, kde záchranáři ručním rumpálem dopravovali vůz v dýchacích přístrojích třicetkrát nahoru a dolů po dobu dvouhodinového cvičení. Pro lezecký výcvik tam byly vybudovány žebříky a 5 metrový kolmý šibík (slepá jáma) o úklonu 45°. V cvičební místnosti bylo možné dosáhnout teploty kolem 50 °C s nedýchatelným ovzduším.

Záchranná stanice byla vybavena dýchacími přístroji: 10 přístrojů Dragër model 1910/11, 5 přístrojů Audos MR3 1924, 5 přístrojů Dragër S.S. 1 pro narážeče, 5 přístrojů M.S.A. (filtrace vzduchu), 2 přístroje Dragër –Tübben a dva oživovací přístroje Pulmotor, 1 Inhabad a 1 záchranný vůz.  Ústřední záchranná stanice pro doly Severní dráhy Ferdinandovy byla zrušena ke dni 1. 11. 1946.[7]

Seznam jam, které byly ve vlastnictví nebo správě Severní dráhy Ferdinandovy

editovat

Ostravský revír

editovat
Název jámy důl důl SDF po roce 1914 důl OKD po roce 1946 hloubení, založení hloubka jámy v m druh jámy likvidace Těžba od/do lokalita
František 1 / Odra 1 František František Vítězný únor / Odra 1849 564 kutací, těžní 1998 1854 / 1969 Přívoz
František 2 / Odra 2 1942 1041 těžní, skipová 1966 / 1994
František 4 / Odra 4 1851 1100 čerpací a výdušná -
Jáma V / Hermenegild Hermenegild Hermnegild / Zárubek Zárubek / Ostrava 1845 835 těžní 1997 1862-1990 Slezská Ostrava
Hermenegild / Zárubek vodní 1858 331 výdušná, vodní -
Větrní č. 13 1861 57 větrní 1884 -
Vilém Vilém Zárubek 1859 330 víceúčelová, větrní 1961 1866 /1914
Alexander 1 Alexander Hermenegild / Zárubek 1896 945 těžní, výdušná 1994 1898 / 1926 Kunčičky
Alexander 2 1896 922 výdušná -
Albert Albert Hubert Vítězný únor / Odra 1849 192 víceúčelová, větrní 1886 1850 / 1876 Hrušov
Hubert těžní Hubert 1855 569 těžní, vtažná 1992 1855 - 1992
Hubert výdušná 1868 474 výdušná -
Vrbice E. Urx 5 Koblov 1911 387 výdušná -
Jakub Jakub Zárubek Zárubek / Ostrava 1868 644 víceúčelová, větrní 1872 / 1914 Slezská Ostrava
Jakub výdušná 293 výdušná -
Jan těžní Jan Michael / Michal P. Cingr / Rudý říjen 1869 483 kutací, těžní, větrní 1975 1877 / 1914
Jan větrní 1870 376 výdušná 1922 -
Jáma X / Jindřich Jindřich Jindřich Vítězný únor / Odra 1846 546 kutací, těžní 1982 1861 /1932 Moravská Ostrava
Jindřich větrní 1858 468 větrní 1979 -
Jiří těžní Jiří 1871 382 těžní, vtažná 1952 1896 / 1927
Jiří výdušná 180 výdušná 1953 -
Hlavní / Ferdinand Hlavní / Ferdinand - - 1843 135 kutací, víceúčelová 1885 1851 / 1882 Michálkovice
Josef Josef Michael / Michal P. Cingr / Rudý říjen 1879 652 těžní, výdušná 1935 1884 / 1916 Slezská Ostrava
Michael Michael 1843 670 kutací, těžní, vtažná 1995 1850 - 1993 Michálkovice
Oskar Oskar[pozn. 12] - 1912 625 otvírková, větrní - Heřmanice
Pavel Petr a Pavel Michael / Michal 1858 470 výdušná - Michálkovice
Petr 504 těžní, výdušná 1866 - 1913

Karvinský revír

editovat
Název jámy důl důl SDF po roce 1914 důl OKD po roce 1946 hloubení, založení hloubka v m druh jámy likvidace Těžba od/do lokalita
Evžen Evžen[pozn. 13] Evžen Čs. pionýr 1862 626 kutací, těžní 1973 1862 - 1972 Petřvald
Jan Evžen 1882 404 větrní 1974 -
Marianka Evžen 1878 225 větrní 1973 -
Václav 1 Václav[pozn. 14] Václav 1899 659,5 větrní 1973 - Poruba u Orlové
Václav 2 Václav 1903 590,3 těžní 1973 -

Poznámky

editovat
 1. Slovo ausschliesslich – výhradní, výlučný nebo výsadní znamenalo, že nikdo jiný nesmí na území vymezeném ke stavbě této trati stavět železnici a pokud by tak učinil, propadla by ve prospěch KFNB
 2. k. k. Hohes montan Aerar
 3. Často se původní název zaměňuje s dolem ve Slezské Ostravě Johann Michaeli ⇒ Důl Michaeli ⇒ Michálka, kterou založil Jan Nepomuk Marie hrabě Wilczek v roce 1871 jako hlubinný důl.
 4. Nově získané doly byly společností přejmenovávány: důl č. X / Jindřich, č. V / Hermenegild
 5. Pojem jáma se vztahuje k vlastnímu úvodnímu dílu tzv. jámovému stvolu. Pojem důl chápeme jako organizační a provozní jednotku.
 6. Snímek budovy na: http://www.msstavby.cz/rekonstrukce-husova-7-15-10-2013/ [1]
 7. Dnešní Starý Bohumín
 8. V literatuře se zaměňují kolonie Jánská s Josefskou
 9. Dvě kolonie Stará osada a Nová osada
 10. Ve Vrbici bylo 8 domů, které patřily pod správu dolu Hubert.
 11. Matěj Miloš, Ryšková Michaela. Ostrava napospas... Technický magazín T94, 1994, ročník XXXVII, č. 7, samostatná příloha, upraveno
 12. Jáma Oskar v majetku SDF v době německé okupace od roku 1942
 13. Důl Evžen zařazen do majetku SDF v době německé okupace v roce 1942.
 14. Důl Václav zařazen do majetku SDF v době německé okupace v roce 1942

Reference

editovat
 1. BOROVCOVÁ, Alena. Kulturní dědictví Severní dráhy Ferdinanada. Ostrava: [s.n.], 2012. ISBN 978-80-85034-66-0. S. 16. 
 2. ZÁŘICKÝ, Aleš. Ve stínu těžních věží. Ostrava: [s.n.], 2004. ISBN 80-7042-653-5. S. 43. 
 3. a b c MATĚJ, Miloš; KLÁT, Jaroslav; KORBELÁŘOVÁ, Irena. Kulturní památky Ostravsko – karvinského revíru. Ostrava: [s.n.], 2009. 65, 66, 69-70 s. ISBN 978-80-85034-52-3. 
 4. KLÁT, Jaroslav; MATĚJ, Miloš. Národní kulturní památka Důl Michal/Petr Cingr v Ostravě. Ostrava: [s.n.], 2006. ISBN 80-85034-34-4. S. 27. 
 5. a b Kamenouhelné doly Ostravsko - karvinského revíru I.. Moravská Ostrava: [s.n.], 1929. S. 58. 
 6. JEMELKA, Martin. Ostravské dělnické kolonie. Vyd. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2012. ISBN 9788073689537, ISBN 8073689537. OCLC 795330565 S. 454–466. 
 7. ŠPAČEK, Antonín. Kamenouhelné Doly Ostravsko Karvinského Revíru II.. [s.l.]: [s.n.], 1929. 847 s. S. 723. 

Literatura

editovat
 • Uhelné hornictví v OKR, Ostrava, 2003.
 • Od nálezu uhlí po útlum těžby na Ostravsku, část 2., Ostrava, 2002.
 • Ředitelská konference, Kamenouhelné doly Ostravsko-karvinského revíru, Ostrava, 1928, díl IV, s.57 až 78, 398 až 425.
 • Ředitelská konference, Kamenouhelné doly Ostravsko-karvinského revíru, Ostrava, 1929, díl I, s.57 až 78, 398 až 425.