Determinanty výuky

Determinanty výuky jsou činitelé, kteří ovlivňují vyučovací proces a jeho výsledky. Determinanty dělíme podle faktoru ke kterému se vztahují, a to na determinanty založené na čase, interakci, učiteli, žákovi a obsahu vzdělávání.

ČasEditovat

Plánovaný (projektovaný)Editovat

Čas stanovený v učebním plánu. Stanovuje počet hodin předmětu za týden, měsíc, pololetí, rok.

Skutečný (reálný)Editovat

Čas skutečně odučený tj. bez státních svátků, prázdnin, ředitelských dní, atd.

VyužitýEditovat

Čas, který učitel skutečně využijeme ke zprostředkování učiva žákům (bez zápisu do třídnice, řešení třídních záležitostí, atd.).

Aktivní čas učeníEditovat

Určuje kolik času se žák aktivně zapojuje do výuky.

InterakceEditovat

Technologická stránka komunikaceEditovat

Proporce verbálních aktivit učitelů a žáků ve výuce.

Struktura výukové komunikaceEditovat

Sociálně-psychologické charakteristikyEditovat

Preferenční postoje učitele k žákům, kauzální atribuce učitele k žákům (připisování přícin k chování), Učitelovo hodnocení schopností.

Komunikace žákaEditovat

Způsob komunikace, forma mluvy, prostředky komunikace, atd.

Klima třídyEditovat

Celková atmosféra - vztahy mezi členy třídy, osobnost učitele.

UčitelEditovat

Vyučovací styl učiteleEditovat

Inviduální přístup učitele k výuce (styl vyučování, styl řízení, použité metody, hodnocení, motivace, komunikace, atd.).

Modifikace vzdělávacích projektůEditovat

Zahrnuje práci učitele s učivem (práce s učebnicí, volba a úprava učiva, atd.).

Preference, názory a postoje učitele k obsahůmEditovat

{{- individuální preference složek učiva - pedagogické postoje a názory učitelů (smysl vzdělávacích postojů k učebnicím, ...}}

Podmínky práce učitelůEditovat

Počet žáků ve třídě, profesní zátěž učitelů, sociální aspekty (prestiž, pravomoc, kompetence), platové] podmínky, ekonomické otázky ve školství, atd.)

ŽákEditovat

Osobnostní charakteristiky žákaEditovat

Intelektové schopnosti, motivační dispozice, profesní aspirace, adjustace, anxieta žáků, verbální schopnost žáků (Bernstainův jazykový kód).

Sociální charakteristiky žákaEditovat

Rodinné prostředí (sociokulturní, socioekonomické), vzdělanostní úroveň rodičů, interkulturní rozdíly, problematika genderu (jiná reakce na podněty), přetěžování žáků

Obsah vzděláváníEditovat

Strukturně-logické vztahy učiva(chronologie), sématické vztahy k učivu (matematická řeč, zeměpisné myšlení,atd.),informační vlastnosti učiva, rozsah a obtížnost učiva v učebnicích, didaktický způsob ztvárnění v učebnicích, postoje žáků a učitelů.