Otevřít hlavní menu

Deponentní slovesa jsou v lingvistice taková slovesa, která mají pouze tvary trpného rodu, ačkoliv jejich význam je činný. Existují například v latině, staré řečtině, sanskrtu či ve švédštiněnorštině.

Název je odvozen z latinského dēpōnēns „odkládající“, neboť tato slovesa „odložila“ svůj trpný význam.

Příbuzným mluvnickým jevem (a snad i předchůdcem sloves deponentních) jsou slovesa reflexivní, a to ta z nich, která se vyskytují jedině v doprovodu zvratných zájmen a tvary bez těchto zájmen jsou u nich přímo nesmyslné. Příklady takovýchto reflexivních sloves můžeme najít i v češtině, např. „smát se“, „týkat se“, „starat se“.

Deponentní slovesa nemusí být nutně nepřechodná, například latinské ūtor „používám“ se pojí s předmětemablativu.