Chemický potenciál

Chemický potenciál je intenzivní stavová termodynamická veličina vyjadřující energetické změny termodynamického systému spojené se změnou počtu částic jednotlivých složek systému (při nichž dochází typicky při chemických reakcích).

Jednotky a značení editovat

Doporučené značení:[1]

 , kde i označuje danou složku

Jednotka v SI:

joule na mol, značka J·mol−1

Definice a význam editovat

Chemické reakce jsou spojeny se změnou složení a změna složení souvisí s energetickou změnou. Každý druh energie je možné vyjádřit jako součin intenzivního (μi – chem. potenciál) a kapacitníhoni – přírůstek molů dané složky i) parametru.

Při konstantním tlaku a teplotě lze chemický potenciál i-té složky systému definovat následovně:

 
Parciální derivace volné entalpie (Gibbsovy energie) podle látkového množství dané složky systému.

Chemický potenciál je mírou afinity dané látky a o tom, jaké reakce budou v systému probíhat a jak rychle, rozhoduje jednak chemický potenciál, jednak množství látek v systému.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. ČSN ISO 80000-9: Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1. leden 2011 (účinnost od 1. února 2011)

Literatura editovat