Ceny Neuron jsou prestižní vědecká ocenění udělovaná těm nejlepším českým vědcům a vědkyním. Uděluje je Nadační fond Neuron na podporu vědy. Díky příspěvkům mecenášů Fondu se pojí s osobní finanční prémií pro oceněné. Světovost laureátů zajišťuje mezinárodní vědecká rada, která se podílí na jejich výběru.

OceněníEditovat

Ceny jsou udělovány každoročně od roku 2010. Od roku 2018 jsou udělovány ve třech kategoriích:

 1. Cena Neuron za celoživotní přínos vědě – je udělována významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji svého vědního oboru, dosáhli v něm zásadních úspěchů a jsou vzorem a inspirací pro další generaci. Laureát obdrží 2 000 000 Kč. Na výběru laureáta se podílí mezinárodní vědecká rada Fondu.
 2. Cena Neuron za významný vědecký objev – je udělována až třem kandidátům. Ocenění obdrží za objev, který zásadně přispěl k rozvoji vědeckého oboru ve světovém měřítku, za vynikající vědecké výsledky a podporu vědy v České republice. Každý laureát obdrží osobní prémii 1 000 000 Kč. Na výběru laureátů se podílí mezinárodní vědecká rada Fondu.
 3. Cena Neuron pro mladé nadějné vědce – je udělována českým vědcům a vědkyním zpravidla do 33 let za vynikající dosavadní vědecké výsledky a povzbuzení do další práce. Je spojena s osobní prémií 500 000 Kč a může ji obdržet až sedm laureátů.

Ceny jsou udělovány v sedmi oborech: matematika, medicína, společenské vědy (dříve ekonomie), fyzika (od roku 2013), chemie (od roku 2013), biologie (od roku 2013) a computer science (od roku 2016).

Laureáty navrhuje široká česká vědecká obec. Z návrhů vybírá nominanty Domácí/Mezinárodní vědecká rada Fondu. Finální laureáty vybírá Rada Neuronu na doporučení vědecké rady. Vědeckou radu vede chemik Pavel Hobza. V Mezinárodní vědecké radě zasedají vědci z celého světa.

LaureátiEditovat

MedicínaEditovat

Cena Neuron pro mladé vědceEditovat

 • 2019 - Michal Šimíček - oceněn za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci.
 • 2018 – Marek Mráz
 • 2017 – cena nebyla udělena
 • 2016 – Mgr. Helena Fulková, Ph.D. – Jako první z Česka naklonovala myš, čímž pomohla nahlédnout do mechanismu reprodukcí a reprogramování buněk.
 • 2015 – doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. – Se svým týmem vyvinul světově unikátní metodu, která umožňuje rychle rozpoznat tzv. panrezistentní bakterie, a zvýšit pacientům šance na přežití.
 • 2014 – doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. – Výsledky jeho výzkumu mohou posloužit k vývoji léku, který podstatně zkrátí dobu léčby některých virových nemocí, například chřipky nebo rýmy.
 • 2012 – prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. – Zkoumá roli imunitního systému při kontrole nádorového bujení. Jeho tým vyvinul a nyní připravuje klinické zkoušky preparátů, které stimulují imunitní odpověď proti karcinomu prostaty a vaječníků.
 • 2011 – doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – Zabývá se problematikou diagnostiky a sledování dětských leukemií spolu se specifickými otázkami původu a příčin tohoto onemocnění.
 • 2010 – prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. – Zkoumá mechanizmy a léčbu otravy krve, na kterou umírá až 75 procent pacientů na jednotkách intenzivní péče. Spoludržitel českého patentu na snižování srážlivosti krve během dialýzy.

Cena Neuron za přínos světové věděEditovat

 • 2017 – prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.
 • 2016 – prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC – Spoluzakladatel pražského dětského kardiocentra, tehdy jediného zařízení tohoto typu na světě. Prosadil převratné diagnostické a léčebné postupy.
 • 2015 – prof. MUDr. Josef Koutecký, Dr.Sc. – Zakladatel dětské onkologie v Československu.
 • 2014 – dr. Bohdan Pomahač, M. D. – Český plastický chirurg, který jako první provedl v Americe úplnou transplantaci obličeje.
 • 2013 – prof. Jiří J. Vítek, MD, Ph.D. – Vyvinul nový typ lékařského přístroje – katetr, kterým lze, zejména u starších pacientů, snadněji a rychleji vyšetřit krční tepny a cévy v mozku.
 • 2012 – prof. RNDr. MUDr. Marek Malík, DrSc. – Věnuje se výzkumu, při kterém sleduje, jak léky ovlivňují srdeční činnost.
 • 2011 – prof. MUDr. Tomáš Klíma, M.D., Ph.D. – Americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny a histologického popisu odmítnutí štěpu. V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na špičkových amerických medicínských pracovištích.
 • 2010 – prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc. – Posledních 20 let vede laboratoř Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu Danish Cancer Society v Kodani. Jeho tým objevil přirozené bariéry, které brání změně normálních buněk ve zhoubné; tento poznatek ovlivnil diagnostiku a léčbu rakoviny.

MatematikaEditovat

Cena Neuron pro mladé vědceEditovat

 • 2019 - Vladimir Lotoreichik - oceněn za svůj výzkum ve spektrální teorii a tvarové optimalizaci.
 • 2018 – Benjamin Vejnar
 • 2017 – doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. – Věnuje se tzv. semidefinitnímu programování, kdy vrcholům grafu nepřiřazuje čísla, ale mnoharozměrné vektory.
 • 2016 – Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D. – Zabývá se matematickou logikou, která je základem matematiky a informatiky.
 • 2015 – doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. – Pracuje na teorii deformací těles. Přínos jeho teorie spočívá v ověření funkčnosti složitých soustav rovnic, které se využívají například při stavbě mostů nebo přehrad.
 • 2014 – Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc. – Zabývá se matematickou fyzikou a jeho poznatky slouží mimo jiné k matematicky konzistentnímu formulování např. kvantové mechaniky.
 • 2012 – Mgr. Libor Barto, Ph.D. – Věnuje se matematické a teoretické informatice. Výsledky jeho výzkumu jednou mohou posloužit k vývoji výkonnějších algoritmů pro počítače.
 • 2011 – Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. – Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém.
 • 2010 – doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D. – Zabývá se teorií grafů, zkoumá vlastnosti objektů, které jsou v nějakém smyslu extrémní, například jak určit počet silnic, které nejen spojují města, ale splňují ještě jiné podmínky.

Cena Neuron za přínos světové věděEditovat

 • 2017 - RNDr. Vladimír Šverák, DrSc.
 • 2016 – prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. – Je jedním z nejuznávanějších českých badatelů na poli matematické fyziky. Podílel se na založení Evropské výzkumné rady (ERC).
 • 2015 – prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. – Český matematik pracující na teorii, která umožní studovat modely proudících kapalin.
 • 2014 – prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, DrSc., Dr. hon. mult. – Česko-americký matematik a stavební inženýr, který se proslavil aplikovanou numerickou matematikou.
 • 2013 – prof. RNDr. Vojtěch Rödl, CSc. – První český matematik, který byl pozván přednést jednu z hlavních plenárních přednášek na světovém kongresu všech matematiků.
 • 2012 – prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc. – Světově uznávaný matematik.
 • 2011 – prof. Robin Thomas – Český matematik, v roce 1994 (spolu s Neilem Robertsonem a Paulem Seymourem) vyřešil Hadwigerovu domněnku pro grafy a v roce 2009 vyřešil Bergerovu domněnku.
 • 2010 – prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. – Zkoumá vlastnosti, rizika a slabiny internetové sítě. Pod jeho vedením vzniklo na MFF UK světové centrum pro diskrétní matematiku, kombinatoriku a teoretickou informatiku.

Cena Neuron za významný vědecký objevEditovat

 • 2019 - prof. Jan Nekovář, Ph.D. - oceněn za objevy v oboru teorie čísel. Jeho matematické důkazy z teorie eliptických křivek přispěly k udělení Fieldsovy medaile („Nobelovy ceny“ za matematiku) v roce 2014.

Společenské vědyEditovat

Cena Neuron pro mladé vědceEditovat

 • 2019 - Lucie Kalousová - oceněna za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace.
 • 2018 – David Kosař
 • 2017 – doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. – Zkoumá vývoj obyvatelstva Papui Nové Guiney – zaznamenává sociální vazby a zkoumá je v čase a prostoru. 
 • 2016 – RNDr. Filip Matějka, Ph.D. – Pomocí ekonomických teorií vysvětluje chování lidí a státu. Věnuje se teorii racionální nepozornosti.
 • 2015 – PhDr. Petr Koura, Ph.D. – Mapuje bílá místa v novodobých dějinách Československa. Jeho klíčovým tématem je vtah jednotlivce a společnosti v době útlaku.
 • 2014 – doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. – Díky jeho výzkumu bude možné objasnit například dopad ekonomické krize na společnost nebo upravit sociální politiku státu.[zdroj?]
 • 2012 – Mgr. Jakub Steiner, Ph.D. – Věnuje se teoretické ekonomii, především teorii her. Hledá příčiny, které v nedávných letech vyvolaly ekonomickou krizi ve Spojených státech a v Evropě. Od září roku 2011 působí v CERGE-EI.
 • 2011 – Mgr. Julie Chytilová, Ph.D. – Zkoumá mikroekonomické příčiny chudoby v rozvojových zemích. Sleduje například vliv vzdělání na trpělivost a efekt prožitku válečného konfliktu na sociální chování.
 • 2010 – Mgr. Michal Pakoš, Ph.D. – Zabývá se empirickou makroekonomií, obecnou teorií oceňování aktivit, zejména s asymetrickými informacemi a kvantitativní finanční ekonomikou.

Cena Neuron za přínos světové věděEditovat

 • 2017 – prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult.
 • 2016 – prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšil, Ph.D., DSc. – Coby antropolog práva se dlouhodobě zabývá kulturami Eskymáků, indiánů a tyrolských sedláků. Byl poradcem pro otázky lidských práv několika amerických prezidentů.
 • 2015 – prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. – Český sociolog, který celý svůj profesní život zasvětil mezilidským vztahům.
 • 2014 – prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. – Nejprve zkoumal, jak žili lidé na území Evropy v pravěku. Poté se proslavil jako autor teorie o souvislostech mezi člověkem a artefakty.
 • 2013 – prof. Jan Vaňous, M.Phil., M.A., Ph.D. – V době studené války pracoval mj. v týmu, který pro americkou vládu připravoval studii zda a za jak dlouho lze ekonomicky vyčerpat Sovětský svaz.
 • 2012 – prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A. – Zabývá se ekonomikou rozvojových zemí a strategií ekonomických transformací. V letech 1992–1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud pracuje jako vedoucí vědecký pracovník a vede Think Tank IDEA, který založil v roce 2009.
 • 2011 – prof. Jan Kmenta, Ph.D. – Jeden z nejvýznamnějších ekonomů českého původu na poli ekonometrie. V tomto oboru se zařadil v 70. letech mezi světovou špičku. Emeritní profesor ekonomie Michiganské univerzity, příležitostně přednáší také na pražském institutu CERGE-EI.
 • 2010 – RNDr. Ing. Oldřich Vašíček – Autor modelu popisujícího dynamiku úrokových měr, mezi ekonomy známý jako Vašíčkův model. Průlomový článek na toto téma, publikovaný roku 1977 v Journal of Financial Economics má téměř pět tisíc citací. Po okupaci Československa v roce 1968 emigroval do USA.

FyzikaEditovat

Cena Neuron pro mladé vědceEditovat

 • 2019 - Ondřej Pejcha - oceněn za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd.
 • 2018 – Lukáš Slodička
 • 2017 – Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus – Zkoumá strukturu velmi malých krystalů. Se svým objevem – zobrazení atomů vodíku pomocí metody takzvané elektronové difrakce – pronikl na titulní stránku časopisu Science. 
 • 2016 – Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. – Zabývá se počítačovými simulacemi, pomocí kterých je možné určovat chování látek a materiálů na základě znalosti jen základních fyzikálních zákonů.
 • 2015 – Mgr. Hynek Němec, Ph.D. – Vyvinul unikátní metodu, která umožňuje zjistit vodivost nanočástic pomocí vysokofrekvenčního elektromagnetického záření.
 • 2014 – RNDr. Gabriel Török, Ph.D. – Díky jeho výzkumu vesmíru lépe porozumíme vlastnostem černých děr a struktuře neutronových hvězd.

Cena Neuron za přínos světové věděEditovat

 • 2017 – prof. Martin Roček
 • 2016 – prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc. – Mezinárodního věhlasu dosáhl svými publikacemi o kvantové, statistické a nelineární optice a teorii koherence světla. Podílel se na objevu vlastností neklasického světla.
 • 2015 – prof. Petr Hořava, Ph.D. – Zasadil se o posun v teorii strun, která má šanci vysvětlit fungování vesmíru a části.
 • 2014 – prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. – Zabývá se kosmologií, obecnou teorií relativity, astrofyzikou a historií, a filozofií fyziky 20. století.
 • 2013 – prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc. – Uznávaný teoretický fyzik v oblasti elektronové struktury pevných látek.

Cena Neuron za významný vědecký objevEditovat

ChemieEditovat

Cena Neuron pro mladé vědceEditovat

 • 2018 – Hana Macíčková Cahová
 • 2017 – cena nebyla udělena
 • 2016 – prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. – Získává detailní pohled na ultrarychlé děje v molekulách. Je spoluautorem světového objevu, že molekuly v kapalinách si předávají energii zcela novou formou.
 • 2015 – Dr.-Ing. Jan Macák – Je spoluautorem světově unikátní metody výroby nanotrubiček oxidu titaničitého. Jejich možné využití v praxi je obdivuhodné.
 • 2014 – prof. Jana Roithová, Ph.D. – Zkoumá reakce organických prvků s katalyzátory. Její poznatky jednou umožní například úsporu energie, nebo vývoj nových postupů při výrobě léků.

Cena Neuron za přínos světové věděEditovat

 • 2017 – prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.
 • 2016 – prof. Josef Michl, Ph.D. – Patří mezi nejcitovanější vědce českého původu. Vede tým, který vytvořil chemickou stavebnici z molekul, a zkouší vyvinout materiály pro účinnější a levnější solární panely.
 • 2015 – prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., dr. h. c., FRSC – Spolu s profesorem Jiřím Čížkem zformuloval matematický aparát metody spřažených klastrů, které se přezdívá „kvantově chemická metoda 21. století“.
 • 2014 – prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., dr. h. c., FRSC – Český vědec žijící v Kanadě, který byl v roce 1998 nominován na Nobelovu cenu. Jeho specializací je kvantová chemie, metoda vázaných klastrů.
 • 2013 – prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., dr. h. c. – Český fyzikální chemik, bývalý předseda Akademie věd ČR.

BiologieEditovat

Cena Neuron pro mladé vědceEditovat

 • 2019 - Petr Kohout - oceněn za svůj výzkum prospěšného vztahu mezi houbami a rostlinami – mykorhizní symbiózy.
 • 2018 – Filip Kolář
 • 2017 – doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. – V centru jeho zájmu stojí zejména evoluce strukturních a funkčních vlastností těchto mikroorganismů. 
 • 2016 – Mgr. Pavel Plevka, Ph.D. – Odhaluje slabá místa pikornavirů, které způsobují běžná nachlazení, ale i nebezpečné záněty mozku.

Cena Neuron za přínos světové věděEditovat

 • 2019 - Jiří Friml - oceněn za celoživotní výzkum rostlinného hormonu auxin, který dělá z rostlin organismy odolnější, než jsou lidé. Přišel na to, že právě auxin umožňuje rostlinám flexibilně se přizpůsobit změnám vnějšího prostředí – a přežit.
 • 2018 – Jan Klein
 • 2017 – Josef Svoboda
 • 2016 – prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. – Zabývá se výzkumem retrovirů a jejich vztahu s hostitelskými buňkami.

Cena Neuron za významný vědecký objevEditovat

Computer Science – informatikaEditovat

Cena Neuron pro mladé vědceEditovat

 • 2019 - Martin Balko - oceněn za vyřešení matematických problémů v kombinatorice, se kterými si i celá desetiletí nevěděli vědci rady, a to za pomocí použití počítačů.
 • 2018 – neuděleno
 • 2017 – doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. – Věnuje se počítačové grafice. Vymyslel algoritmus, který dokáže rutinní práci výtvarníků z velké části převést na stále dokonalejší počítače, aniž by výsledek přišel o výtvarníkův rukopis.

Cena Neuron za přínos světové věděEditovat

Cena Neuron za významný vědecký objevEditovat

 • 2018 – Tomáš Mikolov – zpracování přirozeného jazyka počítačem

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat