Bodový systém

Bodový systém (bodové hodnocení) slouží ke sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů. Typicky se užívá zejména v silničním provozu jako nástroj, jímž je vynucováno dodržování pravidel provozu. Viz také Bodový systém v Česku.

V Evropě se bodový systém v silničním provozu užívá ve Francii, Německu, Itálii, Velké Británii, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Irsku, Portugalsku, Řecku, v roce 2005 se připravoval kromě Česka též v Rakousku, Lucembursku a Belgii. Podobné systémy fungují i v Kanadě, Austrálii, USA a na Novém Zélandu. Většinou se používají trestné body, avšak ve Francii mají naopak bonusové body, které se za přestupky odebírají.

EvropaEditovat

Československo – vložky a kupóny řidičských průkazůEditovat

Podobný systém byl zaveden v Československu již § 59 vládního nařízení č. 11/1951 Sb., jímž se provádí zákon o provozu na veřejných silnicích, a vyhláškou č. 328/1951 Ú. l., o způsobilosti vozidel k provozu na veřejných silnicích, o způsobilosti k jejich řízení a o péči o rozvoj motorismu. Podle § 82 této vyhlášky součástí řidičského průkazu byla vložka s deseti útržky. Ty příslušný orgán odtrhával po zjištění vážného dopravního přestupku, tj. takového, kterým řidič projevil hrubou bezohlednost, nebo po opakovaných méně závažných přestupcích. Po odebrání desátého útržku byl odebrán i řidičský průkaz (neověřeno). Po změně podoby vložky po pátém proštípnutí vložky (kupónu) byl řidičský průkaz odebrán a navrácen až po přezkoušení (neověřeno).

Podle § 10 vyhlášky č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, byla zavedena vložka (kartička rozměrů asi 5×8 cm), na jejímž okraji byly uvedeny některé typy závažných přestupků (nedovolené stání, nedání přednosti, rychlá jízda atd.). Při spáchání přestupku byla vložka v příslušném místě proštípnuta nebo označena. Nárok na vydání nové, čisté vložky vznikl 6 měsíců po spáchání posledního vyznačeného přestupku. Důsledky záznamu ve vložce vyhláška neuvádí, účelem zřejmě bylo, aby příslušník VB po spáchání dalšího přestupku při stanovení výše pokuty zohlednil, zda jde o opakovaný přestupek. Okresní dopravní inspektorát mohl rozhodnout o tom, že řidič se spácháním přestupku, provinění nebo trestného činu stal nespolehlivým k řízení motorových vozidel, a řidičské oprávnění mohl odejmout. Souvislost se záznamy ve vložce vyhláška nezmiňuje. Od roku 1987 začaly být vydávány řidičské průkazy ve formě kartičky, které vložku již neobsahovaly. (Přesné datum a právní předpis, jímž byly vložky zrušeny, se nepodařilo dohledat.)

Externí odkazy týkající se sekce „Československo“Editovat

ČeskoEditovat

Související informace naleznete také v článku Bodový systém v Česku.

Současný systém bodového hodnocení byl v ČR zaveden 1. července 2006 na základě zákonů č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).

„Trestné“ body zaznamenává v registru řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno patřičné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocné sankci za porušení vybraných povinností v provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla. Dopustí-li se řidič jedním činem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenají se body pouze za nejzávažnější z nich. Body se zaznamenávají jen do celkového počtu dvanácti, po dosažení tohoto počtu úřad neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po doručení výzvy. Uplynutím této lhůty zaniká řidičské oprávnění i v případě, že řidičský průkaz není odevzdán. Řidičský průkaz vydaný jiným státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství se neodevzdává, ale jeho držitel po dosažení 12 bodů pozbývá na dobu jednoho roku oprávnění řídit motorové vozidlo na území České republiky a ministerstvo sdělí tuto skutečnost orgánu, který řidičský průkaz vydal.

PolskoEditovat

MaďarskoEditovat

Bodový systém se údajně ukázal jako neúčinný (tuto informaci uvádí ve svém článku D-fens bez udání zdroje).

SlovinskoEditovat

RakouskoEditovat

Bodový systém se připravoval v roce 2005. Nakonec byl přijat systém „třikrát a dost“: po třetím opakování přestupku během dvou let nebo po jednom závažném přestupku je odebrán řidičský průkaz.

ŘeckoEditovat

ItálieEditovat

Podobný systém jako v Česku, zaveden kolem roku 2003. Východiskem je 20 bodů. Pokud řidič ztratí všechny body během dvou let, ztrácí oprávnění řídit na dva roky. Pokud řidič ztratí body během tří let, nesmí řídit půl roku.

PortugalskoEditovat

LucemburskoEditovat

Bodový systém se připravoval v roce 2005.

BelgieEditovat

Bodový systém se připravoval v roce 2005.

NěmeckoEditovat

Německý systém pochází z konce 70. let 20. století a dle MF Dnes je považován za nejpropracovanější.

Bodové konto má 18 bodů, v některých případech 14. Body se odečítají jen za přestupky, za něž je udělena pokuta více než 40 EUR, zpravidla jen je-li někdo přestupkem ohrožen. Jednotlivé přestupky jsou hodnoceny 1 až 7 body.

Bodová konta spravuje centrální spolkový registr ve Flensburgu (odtud synonymum pro trestné body „Punkte in Flensburg“).

  • Při dosaženém počtu do 7 bodů se za absolvování semináře odečtou 4 body.
  • Při dosažení počtu 8–13 bodů dostane řidič informaci o počtu bodů s varováním, za absolvování semináře se odečtou 2 body.
  • Při dosažení počtu 14–17 bodů je řidiči přikázán zdokonalovací seminář a doporučen dopravně-psychologický test (tzv. Idiotentest), za absolvování zdokonalovacího semináře se odečtou 2 body.
  • Při dosažení 18 a více bodů je odebrán řidičský průkaz na nejméně 6 měsíců a navrácen až po úspěšném složení dopravně-psychologického testu.

Externí odkazy k sekcím uvedeným výšeEditovat

FrancieEditovat

Ve Francii je bodový systém tvořen bonusovými body, které se za přestupky odebírají. Na začátku mají řidiči plný počet 12 bodů, avšak začátečníci pouze 6 bodů. Za přestupky se odečítá 1 až 6 bodů podle závažnosti. Po absolvování školení se několik bodů na konto přidá.

Velká BritánieEditovat

Bodový systém funguje již desítky let a vztahuje se jen na vážné přestupky. Od počátku 60. let 20. století zde fungoval systém třikrát a dost (po třech závažných přestupcích byl vysloven zákaz řízení), od roku 1982 byl zaveden bodový systém, v němž se za přestupky přičítají body.

IrskoEditovat

Body se za přestupky přičítají až do počtu 10 bodů. Po jejich dosažení automaticky nastává zákaz řízení. Odečítat body absolvováním kurzu zde nelze. (dle MF Dnes). (Podle D-Fense funguje systém v Irsku opačně, tedy za přestupky by se body odečítaly.)

ZámoříEditovat

KanadaEditovat

Existuje bodový systém, tzv. delivery point system – body se nesbírají, ale odečítají. Začínáte s 12 body. Zajímavostí jsou všudypřítomné billboardy podél silnic, které řidiče upozorňují, jakou pokutu budou platit v případě překročení rychlosti odstupňované právě podle hodnoty, o kterou je rychlost překročena – tzv. cost of speeding.

AustrálieEditovat

Spojené státy americkéEditovat

Nový ZélandEditovat

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazy týkající se více státůEditovat