Aplikované pohybové aktivity

(přesměrováno z Aplikovaná tělesná výchova)

Aplikované pohybové aktivity chápeme jako kinantropologickou multidisciplinární vědní oblast s výrazným speciálně pedagogickým přesahem, která se zabývá zkoumáním modifikací podmínek a obsahu, ale i dalších činitelů výchovně-vzdělávacího procesu s cílem zlepšení kvality života osob se speciálními potřebami a integrací těchto jedinců mezi většinovou populaci prostřednictvím činností pohybového charakteru.

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsob řešení, nikoliv důvody, proč to nejde ....

Pokud odhlédneme od akademického záměru, pak se jedná o soubor pohybových aktivit, programů, strategií s cílem rozvoje aktivního životního stylu a zvyšování kvality života osob se speciálními potřebami (postižením, znevýhodněním, dlouhodobou nemocí, jinakostí). Svým působením přispívá k pozitivnímu ovlivnění celé společnosti ať v rovině kognitivní, postojové nebo dovednostní. Snaží se o celkový psychický, fyzický i sociální rozvoj všech stran zainteresovaných v procesu postupného sociálního začleňování jedinců z minoritních skupin. Své působení realizuje v kontextu tělesné výchovy, sportu, tělocvičné rekreace a částečně i rehabilitace ve smyslu komplexní rehabilitace.

Více než uvedená definice se však aplikované pohybové aktivity snaží o bezprostřední propojení teorie a praxe. Zabývá se prací s jedinci se speciálními potřebami (nejčastěji s postižením) s využitím pohybových aktivit jako prostředku celkové kultivace jedince.

Na vzdělávání odborníků v oblasti učitelství tělesné výchovy osob se speciálními vzdělávacími potřebami v segregovaném i integrovaném prostředí se zaměřuje vysokoškolský obor Aplikovaná tělesná výchova (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci). Dalším vysokoškolským oborem, se kterým je možné se v České republice setkat je obor s názvem Aplikované pohybové aktivity (Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci). Kromě těchto oborů je také v České republice možné studovat obor pod názvem Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze).

Stručná historie APAEditovat

Aplikované pohybové aktivity (APA), respektive anglický ekvivalent Adapted Physical Activity, jako termín byl poprvé použit v roce 1954 Arthurem Danielsem. Avšak již dlouho před tím, přesněji v roce 1924 se konala první vrcholná sportovní akce sportovců se sluchovým postižením s názvem Deaflympijské hry. V průběhu dalších let, především po druhé světové válce, došlo k obrovskému rozvoji sportu osob se zdravotním postižením. V roce 1960 se konaly 1. letní paralympijské hry v Římě, o 16 let později také 1. zimní paralympijské hry. V roce 1968 se konaly 1. světové hry speciálních olympiád. Speciální olympiády jsou určeny pro sportovce s primárním mentálním postižením. V roce 1988 pak vznikl Mezinárodní paralympijský výbor, který je jedním z vůdčích organizací sportu osob se zdravotním postižením (především tělesným a zrakovým postižením). Významnými organizacemi sdružující profesionály v oblasti APA je Mezinárodní federace aplikovaných pohybových aktivit (International Federation of Adapted Physical Activity – IFAPA) založená v roce 1977 v Kanadě a Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit (European Federation of Adapted Physical Activity – EUFAPA) znovuzaložena v roce 2006 v České republice (Olomouc). V kontextu České republiky se identita aplikovaných pohybových aktivit začala intenzivně rozvíjet až ve 21. století, ačkoliv její existence se datuje již o dekádu dříve a některé významné mezníky již do období meziválečného.

Historie ve zkratce (s akcentem na ČR):

 • 1924 – CISS a 1. hry neslyšících sportovců v Paříži (i pro nepostižené) – pozn. později Deaflympijské hry
 • 1948 – 1. Kladrubské hry (dr. Vojmír Srdečný)
 • 1948 – 1. hry ve Stoke Mandevill (sir. Ludwig Guttman)
 • 1949 – 1. zimní hry neslyšících
 • 1952 – 1. mezinárodní hry ve Stoke Mandevill
 • 1954 – Arthur Daniels – napsal 1. učebnici APA
 • 1960 – 1. letní paralympijské hry (Řím) – pozn. zpětně uznány jako paralympijské
 • 1968 – 1. hry speciálních olympiád
 • 1972 – první účast Československého týmu na paralympijských hrách
 • 1976 – 1. zimní paralympijské hry (Örnsköldsvik)
 • 1977 – založení Mezinárodní asociace Aplikovaných pohybových aktivit (IFAPA) – Quebec
 • 1991 – založení Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP v Olomouci), včetně oboru Aplikovaná tělesná výchova, který je realizován dodnes na Katedře aplikovaných pohybových aktivit
 • 1992 – otevření oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS) UK Praha
 • 1992 (1988) – založen Mezinárodní paralympijský výbor (International Paralympic Committee – IPC)
 • 2004 – založení Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK Praha při FTVS UK
 • 2006 – znovuzaložení organizace Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit (EUFAPA) – se sídlem na FTK UP v Olomouci
 • 2007 – zahájení tradice seminářů Integrace jiná cesta
 • 2008 – první udílení cen v oblasti rozvoje aplikovaných pohybových aktivit na výroční akci "Karneval APA" (kromě toho ceny v oblasti rozvoje sportu osob s postižením udílí Český paralympijský výbor)
 • 2009 – založení České asociace aplikovaných pohybových aktivit – celonárodní organizace pro podporu APA
 • 2010 – zahájení vydávání časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi
 • 2010 – znovuotevření studijního oboru pro APA na FTVS UK Praha pod názvem „Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami“
 • 2011 – oficiální zřízení Centra aplikovaných pohybových aktivit při Katedře aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci (neoficiálně fungující už od školního roku 2007/08)
 • 2011 – konání 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit – Olomouc
 • 2017 – zahájení fungování pracovní pozice konzultant aplikovaných pohybových aktivit (konzultant APA) v koordinaci MŠMT a FTK UP v Olomouci i FTVS UK v Praze (v roce 2017 se jednalo o 8 nových pracovníků)
 • 2018 – transformace Centra aplikovaných pohybových aktivit na metodické centrum pro celé ČR
 • 2018 – založení Regionálního Centra aplikovaných pohybových aktivit Olomouckého kraje (RC APA)
 • 2018 – zahájení fungování pracovní pozice metodik pohybové gramotnosti – konzultant APA a 5 okresních konzultantů APA v koordinaci MŠMT, Olomoucký kraj, CUOK a FTK UP v Olomouci
 • 2019 – transformace vysokoškolských oborů na programy s inovovanými názvy
 • 2020 - činnost RC APA se stává ve spolupráci s PPP a SPC Olomouckého kraje systémovou součástí vzdělávání a poradenské činnosti kraje

Studijní vysokoškolské obory – ATV, APAEditovat

Jako studijní obor se v rámi aplikovaných pohybových aktivit studuje aplikovaná tělesná výchova (ATV; název je českým ekvivalentem anglického termínu Adapted Physical Education, APE). Je to tělesná výchova pro všechny, včetně osob se zdravotním postižením či jinými speciálními vzdělávacími potřebami. ATV je tedy tělesnou výchovou na školách speciálních (pro žáky s mentálním, sluchovým, zrakovým či tělesným postižením i pro žáky s kombinovanými vadami) nebo školách běžných či mainstreamových mateřských, základních, středních i vyšších odborných (individuální či skupinová integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) s účastí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Od konce první dekády tohoto století je vyučován i obor primárně zaměřený na životní styl a volný čas osob se speciálními potřebami, který byl akreditován na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP v Olomouci) pod názvem Aplikované pohybové aktivity. Od začátku druhé dekády tohoto století je možné studovat také obor Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK). Od května roku 2017 se intenzivně pracuje na terapeuticky zaměřeném oboru zaměřeném na aplikované pohybové aktivity, který má být akreditovaný pod názvem Psychomotorická terapie na půdě Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Díky hlubokým změnám akreditačních řízení a vytvoření pedagogických pozic jako regulovaných povolání došlo konci roku 2018 a v průběhu roku 2019 ke transformaci výše uvedených programů na vzdělávací programy. Snahou MŠMT je, aby názvy oborů korespondovali s regulovanými pracovními pozicemi. Z toho důvodu přistoupila FTK UP v Olomouci ke změnám názvu, FTVS zůstala u názvu původního. FTK UP tak musela z názvů vypustit termín jako aplikovaná tělesná výchova, který odbor pro péči o pedagogické pracovníky MŠMT považuje za nadbytečný a v podvědomí nedostatečně ukotvený. Zároveň bude na přelomu roku 2019/2020 akreditační komisi předložen nový magisterský program Psychomotorická terapie s případným inovovaným názvem, dle rozhodnutí FTK UP.

Tabulka 1: Nové názvy inovovaných vzdělávacích programů
Bakalářská etapa

(dosavadní název)

Magisterská etapa

(dosavadní název)

2019/20 Bakalářská etapa

(inovovaný název)

Magisterská etapa

(inovovaný název)

Aplikovaná tělesná výchova Aplikovaná tělesná výchova Tělesná výchova se

zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

Učitelství tělesné výchovy pro 2.

stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na

speciální pedagogiku

Aplikované pohybové aktivity Aplikované pohybové aktivity Aplikované pohybové aktivit – speciálně pedagogický základ Aplikované pohybové aktivit – poradenství ve speciální pedagogice
Psychomotorická terapie (v jednání na UP)

Obor Aplikovaná tělesná výchova je akreditován jako jednooborové studium systémově rozděleno do čtyř modulů (aplikovaná tělesná výchova, speciální pedagogika, didaktika všeobecně–vzdělávacího předmětu tělesná výchova, učitelský způsobilost), obdobně v bakalářské i magisterské studijní etapě. Každý z těchto modulů je zakončen státní závěrečnou zkouškou, která je doplněna obhajobou závěrečné práce. Absolvent (do roku 2020 stávajícího oboru) Aplikované tělesné výchovy (FTK UP v Olomouci) po magisterském studiu může působit mimo jiného také jako učitel tělesné výchovy pro střední i základních školy všech typů, včetně tříd a škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky státní závěrečné zkoušce splňuje předpoklady také pro pozici speciální pedagog. Samozřejmostí je pak pozice vychovatel, pedagog volného času a další. Státní zkoušku na bakalářské i magisterské úrovni lze vykonat z tělesné výchovy, aplikované tělesné výchovy, speciální pedagogiky a pedagogické/učitelské způsobilosti. Na magisterské úrovni se (stejně jako u APA) pak jedná o pozici poradce ve speciálně pedagogických centrech i jiných školských i neškolských organizacích jako odborník či metodik pře TV a pohybové programy, tzv. konzultant APA.

Obor Aplikované pohybové aktivit je primárně určen do poradenství a volnočasového prostředí. Absolvent (do roku 2020 stávajícího oboru) Aplikovaných pohybové aktivity (FTK UP v Olomouci) je v současné době zaměřen zejména na poradenství a volnočasové aktivity. Státní závěrečné zkoušky z pedagogické/učitelské způsobilosti, aplikovaných pohybových aktivit/aplikované tělesné výchovy, speciální pedagogiky a rekreologického základu nabízí možnost působit jako pedagog volného času, vychovatel, asistent pedagoga či pedagog v prostředí pouze tělesné výchovy ve všech typech organizací zaměřených na široké spektrum jedinců včetně osob se speciálními potřebami. Absolvent má možnost působit také jako vychovatel a pracovník v sociálních službách i na dalších pracovních pozicích v resortu MPSV jako sociální pracovník. Na magisterské úrovni se (stejně jako u ATV) pak jedná o pozici poradce ve speciálně pedagogických centrech i jiných školských i neškolských organizacích jako odborník či metodik pře TV a pohybové programy, tzv. konzultant APA.

Oba obory splňují požadavky na řadu státem regulovaných pracovních pozic zejména v resortech MŠMT, MPSV a Ministerstva spravedlnosti, v plánu jsou i pedagogické pozice v resortu Ministerstva zdravotnictví.

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivitEditovat

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA) je národní organizací propagujících koncept APA v ČR. Jedná se o subjekt sdružující akademické pracovníky i odborníky z praxe, kteří rozvíjejí APA na všech úrovních. Organizace byla založena na popud Martina Kudláčka (toho času nastupující president European Federation of Adapted Physical Activity) v roce 2009 a její sídlo je v Olomouci. Zakládajícími členy byli Ondřej Ješina, Hana Válková a Zbyněk Janečka. Prvním předsedou této organizace byl Dan Kubík. Druhým a dosavadním předsedou je Ondřej Ješina.[1]

Při své práci spolupracuje především s Fakultou tělesné kultury UP v Olomouci, Centrem Paraple, FTVS UK v Praze, FSpS MU v Brně, UJEP v Ústí nad Labem, Západočeskou univerzitou v Plzni, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, VŠ Palestra, Jedličkovým ústavem a školami a řadou dalších.

Cílem spolku je:[2]

 • Propagovat, podporovat, a koordinovat odborná šetření ve spojení s uplatněním do praxe a zkušenosti z oblasti aplikovaných pohybových aktivit (APA) v České republice i Evropě, a podporovat aplikace výzkumů v různých praktických oblastech: výchova a vzdělání, inkluze, trénink, rekreace, volný čas.
 • Zpřístupňovat informace a poznatky oblasti APA a praktické zkušenosti všem zainteresovaným jednotlivcům, organizacím či zařízením.
 • Podporovat národní i mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.

Orgány spolku jsou členská schůze, výkonný výbor, revizní komise a odborná rada. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba starší 18 let a sdružení či jiná právnická osoba, která ctí stanovy, souhlasí s cíli a ostatními ustanoveními spolku.

Česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit a seminář Integrace jiná cestaEditovat

Zatím zřejmě nejdůležitějšími událostmi konanými v kontextu aplikovaných pohybových aktivit na území ČR byla konference EUCAPA 2006, která znovu nastartovala fungování Evropské federace aplikovaných pohybových aktivit, a především 1. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit v roce 2011. Tato konference z celonárodním dopadem završila symbolicky „dětská léta APA“ a oslavila prvních 20 let fungování (včetně několikaměsíčního období „gravidity“) aplikovaných pohybových aktivit jako akademické discipliny. Tato konference podobně jako seriál seminářů Integrace jiná cesta probíhá ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit. Semináře s numerickým označením mají charakter minikonference s teoretickými i praktickými příspěvky. Bez numerického označení se pak jedná o pracovní setkání s převládajících charakterem workshopu a kulatého stolu.

Historie seminářů Integrace jiná cesta: 

Integrace jiná cesta I – 2007 – obecné zaměření /pořadatel FTK UP v Olomouci/

Integrace jiná cesta II – 2008 – obecné zaměření /FTK UP v Olomouci/

Integrace jiná cesta III – 2010 – APA osob se zrakovým a tělesným postižením /FTK UP v Olomouci/

Integrace jiná cesta IV – 2011 – síťování /FTK UP v Olomouci/

Integrace jiná cesta V – 2011 – součást I. české národní konference APA /FTK UP v Olomouci/

Integrace jiná cesta VI – 2011 – fitness a wellness v APA /FTK UP v Olomouci/

Integrace jiná cesta VII – 2012 – APA v komplexní rehabilitaci /FTK UP v Olomouci/

Integrace jiná cesta VIII – 2016 – outdoor v APA /FTK UP v Olomouci/

Integrace jiná cesta – 2018 – sportovně–kompenzační pomůcky v ATV /FTK UP v Olomouci/

Integrace jiná cesta IX – 2018 – indoor v APA /FTK UP v Olomouci/

Integrace jiná cesta X – 2018 – zdraví v kontextu APA /FTK UP v Olomouci/

Integrace jiná cesta – 2019 – zimní outdoor v APA /FTK UP v Olomouci/

Integrace jiná cesta – 2019 – psychomotorika v APA /FTK UP v Olomouci/

Historie české národní konference APA:

I. české národní konference APA – 2011 v Olomouci /FTK UP v Olomouci/

II. české národní konference APA – 2013 v Brně /FSpS MU v Brně/

III. české národní konference APA – 2014 v Lednici /FTK UP v Olomouci/

IV. české národní konference APA – 2017 v Olomouci /FTK UP v Olomouci/

V. česká národní konference APA – 2020 (??? - viz řešení pandemie Corona-19 v ČR) v Olomouci /FTK UP v Olomouci/

Historie dalších setkávání:

Sekce při konferenci věnované sportu osob se zdravotním postižení – 1997 v Praze /FTVS UK Praha/

Evropský kongres aplikovaných pohybových aktivit (EUCAPA) – 2006 v Olomouci /FTK UP v Olomouci/

Seminář APA – 2015 v Praze /FTVS UK Praha/

Evropský kongres aplikovaných pohybových aktivit (EUCAPA) – 2016 v Olomouci /FTK UP v Olomouci/

Mezinárodní konference "APA through the lifespan – 2017 /FTVS UK Praha/

Mezinárodní konference "APA Evolution" – 2019 /FTVS UK Praha/

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxiEditovat

Na základě výše uvedeného přechodu z dětských a mládežnických let mezi dospělé začala Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci v roce 2010 vydávat odborný časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. Unikátnost tohoto časopisu spočívá (tak jako u celé akademické disciplíny) v propojení praktických článků a recenzovaných odborných studií. Od roku 2011 byl časopis významným způsobem oceněn (již po vydání pouze 2. čísla) zařazením do světové databáze odborných časopisů EBSCO. Tímto byl položen základní kámen k dalšímu rozšíření APA a rozvoji školských i neškolských organizací při jejich snahách o zlepšení kvality života osob se speciálními potřebami a naplnění oboustranného procesu pozitivního formování jedinců se zdravotním postižením i bez něj. I tento časopis je vydáván ve spolupráci Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit.

Ocenění v oblasti aplikovaných pohybových aktivit[3]Editovat

Karnevalová síň slávy

Jedná se o nejstarší a v jistém slova smyslu nejvýznamnější ocenění práce výjimečné osobnosti z různých oblastí APA. Tato cena byla založena v roce 2008 tehdy ještě studentem Josefem Fraňkem. Tuto cenu uděluje organizační tým Karnevalu APA.

Dosavadní uvedení:

 • 2019 – Vlasta Syslová (Praha) – rozvoj zdravotní tělesné výchovy
 • 2018 – Ladislav Bláha (Ústí nad Labem) – rozvoj APA na akademické úrovni
 • 2017 – Roman Herink (Zlín) – rozvoj APA a celoživotní boj s bariérami na všech frontách
 • 2016 – Běla Hátlová (Ústí nad Labem) – rozvoj APA u osob s chronickým duševním onemocněním a rozvoj psychomotorické terapie
 • 2015 – cena neudělena
 • 2014 – Vojmír Srdečný (Praha) – celoživotní působení v oblasti rehabilitace s využitím APA, zdravotní tělesné výchovy
 • 2013 – Marie Blahutková (Brno) – rozvoj oblasti psychomotoriky, psychomotorických her a celková podpora APA
 • 2012 – Zbyněk Janečka (Olomouc) – rozvoj APA se zaměřením na APA osob se zrakovým postižením
 • 2011 – Jaroslav Potměšil (Praha) – rozvoj APA v ČR především v českých regionech
 • 2010 – cenu udělena, ale zpětně odebrána
 • 2009 – Vojta Vašíček (Brno) – sport a volný čas v APA
 • 2008 – Hana Válková (Olomouc) – komplexní rozvoj APA v ČR a mezinárodní přínos v APA

Apač roku

Tato cena se dočkala v roce 2009 premiéry. Zakladatelem této ceny je Martin Kudláček a uděluje ji komise odborníků z katedry APA (FTK UP v Olomouci) aktuálnímu studentovi, který se výjimečným způsobem postaral o rozvoj určité oblasti APA, přičemž byl schopen plnit i své studijní povinnosti.

Dosavadní ocenění:

 • 2019 – Michaela Veličková
 • 2018 – Veronika Chvojková
 • 2017 – Marek Zaoral (dále nominovaní Bob Vaněk, Michal Šmíd)
 • 2016 – Robert Mazouch (dále nominování Iveta Dubská, Michal Šmíd)
 • 2015 – Radim Antel (dále nominováni Robert Mazouch, Marek Zaoral)
 • 2014 – Marie Kaletová (dále nominováni Daniel Mikeška, Jan Konvička)
 • 2013 – Tereza Vaščáková a Miroslava Spurná (dále nominovaní Martin Kučera, Veronika Grygarová)
 • 2012 – Petr Musálek (dále nominovaní Miroslava Spurná, Radim Antel)
 • 2011 – Zdeněk Kroupa (dále nominovaní František Kocourek, Aleš Novák, Filip Válek)
 • 2010 – Radka Bartoňová (dále nominovaní Martin Kučera, Martin Lajza)
 • 2009 – Tomáš Vyhlídal

Cena Čápa (ČAAPA)

Je nejmladší pravidelně udělovanou cenou, která zažila premiéru v roce 2010. Tuto cenu založila a udílí národní organizace Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA) významnému absolventovi oboru v oblasti APA (aplikovaných pohybových aktivit) nebo absolventovi jiného oboru, který se zasloužil svou činností o rozvoj oboru především na praktické úrovni.

Dosavadní ocenění

 • 2019 – Karel Vondráček (Zlín) – propagace outdoorových aktivit APA a dobrovolnictví v APA
 • 2018 – Lucie Ješinová (Lanškroun) – za rozvoj pozice konzultant APA
 • 2017 – Heřman Volf (Praha) – za aktivity spojené s propagací sportu a volnočasových pohybových aktivit v rámci organizace Cesta za snem
 • 2016 – Lenka Honzátková (Praha) – rozvoj a etablování sportovní terapie nad rámec aktivit Centra Paraple
 • 2015 – Jana Kuncová (Olomouc) – za symbiotické propojení profesí učitelských, fyzioterapeutických, trenérských, terapeutických s cílem komplexního rozvoje dětí, mládeže i dospělých se zdravotním postižením
 • 2014 – Jiří Pokuta (Praha) – rozvoj sportu a zdravého životního stylu v rámci aktivit Centra Paraple
 • 2013 – Alice Tejkalová–Němcová (Praha) – rozvoj a mediální propagace sportu osob se zdravotním postižením
 • 2012 – Renata Staňková (Ostrava) – rozvoj sportu (florbal) a tělesné výchovy osob se zdravotním postižením
 • 2011 – Alexandr Gebauer (Ostrava) – dobrovolnická činnost a práce v oblasti APA
 • 2010 – Iva Machová (Olomouc) – rozvoj atletiky osob se zdravotním postižením

Výroční cena Centra APA

Jedná se o cenu, kterou uděluje Centrum APA za mimořádný počin studenta, absolventa, pracovníka nebo dobrovolníka Katedry aplikovaných pohybových aktivit v průběhu předcházejícího roku.

 • 2019 – Jiří Kyzling – za boj se životem
 • 2018 – Pavla Tresterová – projektová podpora aktivit Centra APA
 • 2017 – Eva Kacanu – za dobrovolnickou činnost a spolupráci s Centrem APA v oblasti rozvoje sportu
 • 2016 – cena neudělena
 • 2015 – Veronika Grygarová – za 2. místo na Zimních deaflympijských hrách v Rusku
 • 2014 – Martin Kučera – za činnost a rozvoj boccie v (nejen) Moravskoslezském kraji a propagace konceptu APA a aktivit Centra APA
 • 2013 – Tereza Diepoldová – za 2. místo na Paralympijských hrách v Londýně v cyklistice
 • 2012 – Roman Kunovjánek – za mimořádnou práci v oblasti sociální péče a sportu osob s mentálním postižením

Výběr publikací v oblasti APA v ČREditovat

 • Bláha, L. (2011). Vybrané studie k uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem.
 • Bláha, L. (2010). Pohybové aktivity a zrakové postižení. Banská Bystrice: Univerzita Mateja Bela v Banksej Bystrici.
 • Bláha, L., & Pyšný, L. (2000). Provozování pohybových aktivit zrakově handicapovanou populací. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem.
 • Čichoň, R., & Doležal, T. (2006). Kanoistika zdravotně postižených. Praha: Karolinum.
 • Daďová, K., Čichoň, R., Švarcová, J., Potměšil, J. (2008). Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. Praha: Karolinum.
 • Dostálová, I. (2013). Zdravotní tělesná výchova ve studijních programech Fakulty tělesné kultury. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Holbová, S., Válková, H., & Hyklová, V. (2012). Metodická příručka pro trenéry rytmické gymnastiky v Českém hnutí speciálních olympiád. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Hruša, J. et.al. (1999). Česká škola lyžování. Lyžování zdravotně postižených. Praha: Svaz lyžařů České republiky.
 • Janečka, et al. (2012). Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Janečka, Z., & Bláha, L. (2013). Motorické kompetence osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Janečka, Z., Ješina, O. et al. (2007). Vybrané outdoor aktivity jinak zrakově disponovaných osob v letní přírodě. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Ješina, O. (2007). Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Ješina, O., et al. (2013). Úvod do didaktiky aplikovaných pohybových aktivit žáků s mentálním postižením. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Ješina, O., Janečka, Z. et al. (2008). Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Ješina, O., Hamřík, Z., et al. (2011). Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Ješina, O., & Kudláček, M. et al. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Ješina, O., Kudláček, M., & Bartoňová, R. (2015). Metodika práce asistenta pedagoga, Podpora žáků s tělesným postižením v tělesné výchově. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Karásková, V. (2007). Pohybové aktivity s aplikací mezipředmětových vztahů a vazeb. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Karásková, V., & Ješina, O. (2007). Pobyt dětí s lehkým mentálním postižením v letní přírodě. Olomouc: UP v Olomouci .
 • Kudláček, M., et al. (2013). Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Kudláček, M., et al. (2013). Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením. UP v Olomouci.
 • Kudláček, M., & Ješina, O. (2013). Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Kudláček, M., & Ješina, O. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Kudláček, M., Ješina, O., Machová, I., & Truksová, M. (2008). Paralympijský školní den. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Kudláček, M., Ješina, O., Machová, I., & Válek, J. (2007). Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Kurková, P. (2010). Vzdělávání žáků se sluchovým postižením z hlediska vedení ke zdravému životnímu stylu. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Kvasnička, J. (2012). Metodika výuky lyžování na mono–ski. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Pacholík, V., Vlčková, I., & Blahutková, M. (2009). Halliwickova Metoda Plavání. Brno: MU.
 • Panská, S. (2013). Aplikované pohybové aktivity osob se sluchovým postižením. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Trávníková, D. (ed.). (2014). Vybrané aplikované pohybové aktivity: Teorie a praxe. Brno. MU.
 • Štěrbová,  D. (2007).  Pohybové aktivity v životě dětí s hluchoslepotou. Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Uhlíř, P. (2008). Pohybová cvičení seniorů. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Válková, H. (2012). Teorie aplikovaných pohybových aktivit pro užití v praxi 1. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Válková, H. (2000). Skutečnost nebo fikce? Socializace mentálně postižených prostřednictvím pohybových aktivit. Olomouc: UP v Olomouci.
 • Vyhlídal, T., Ješina, O., et al. (2014). Pohybové aktivity v dětské onkologii. Praha: powerprint s.r.o.
 • Wittmannová, J. et al. (2007). Analýza činností a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí: vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami (závěrečná zpráva řešení 2. klíčové aktivity). Olomouc: Univerzita Palackého.

ReferenceEditovat

 1. Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit - O spolku. www.caapa.cz [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné online. (česky) 
 2. Centrum APA. www.apa.upol.cz [online]. [cit. 2009-12-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-12-18. 
 3. USER, Super. Centrum APA. www.apa.upol.cz [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazyEditovat