Angloamerická měrná soustava

Angloamerická měrná soustava se skládá z imperiálních jednotek (imperial units), používaných i dnes ve Velké Británii, a amerických běžných jednotek (U.S. customary units), používaných v USA.

Přehled

editovat

Zatímco ve Velké Británii, kde byla zavedena metrická soustava SI (zákonem z roku 1965, přechod ukončen roku 1995), se některé imperiální jednotky užívají ze zvyku a částečně úředně paralelně k jednotkám metrickým i dnes, je situace v USA opačná: alternativní používání metrického systému je sice úředně povoleno, omezuje se však dodnes zejména na vědeckou literaturu.

Nepřehlednost angloamerické měrné soustavy je komplikována skutečností, že téměř všechny jednotky byly v minulosti vícekrát definovány, částečně navíc rozdílně ve Velké Británii a v USA; také použití těch samých jednotek ve Velké Británii a v USA je mnohdy rozdílné.

Protože jednotky obou systémů vykazují různé rozdíly, užívá se pro britské imperiální jednotky označení Imp. a pro (stejnojmenné) americké jednotky U.S. apod. Toto označení však není závazné a není vždy dodržováno.

Metodické poznámky:

 • Přepočtové faktory, uváděné v tabulkách, se vztahují na dnes platné jednotky a řídí se – pokud možno – koeficienty soustavy SI.
 • V následujících kapitolách a tabulkách je pro překlad do češtiny užíváno výrazů pro odpovídající staročeské míry; jejich velikost je však ve většině případů odlišná. Česká jména v tabulkách, nacházející se v závorce, jsou jen pomocným překladem, ne odpovídajícím označením.
 • Při uvádění zkratek jednotlivých jednotek se v textu i v tabulkách nacházejí jen nejužívanější; především starší jednotky měly zčásti nepřehledné množství zkratek, které zde nejsou uvedeny.

Jednotky délky

editovat

Základní jednotkou je palec (inch, coul), jehož velikost byla 1. července 1959 určena na přesně 2,54 cm, a z něhož se odvozují další jednotky jako stopa (foot, množné číslo feet), yard, míle atd. Pro pozemní míli se užívá i názvu statute mile (zákonná míle). Při překladu anglické jednotky inch do češtiny se většinou ustálil z němčiny převzatý výraz „coul“, „palec“ je potom obdobná (staročeská) délková jednotka.

Pro zvláštní účely se dříve užívaly i jednotky geografická míle (geographical mile = 6082 feet = 1,8537936 km) a telegrafní míle (telegraph mile = 6087 feet = 1,8553176 km).

Základní jednotky délky V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
inch in, ″ coul (palec) 2,54 cm 2,54 cm
foot ft, ′ stopa 30,5 cm 30,48 cm
yard yd yard 91,4 cm 0,9144 m
mile (statute) mi, m míle 1,61 km 1609,344 m
league lea legua (pěší hodina) 4,83 km 4828,032 m
Vztah jednotek mezi sebou
jednotka zkratka je rovno
inch in = 1/12 ft
foot ft = 12 in
yard yd = 3 ft = 36 in
mile (statute) mi, m = 1760 yd = 5280 ft (= 8 furlong)
league lea = 3 mi = 5280 yd = 15840 ft (= 24 furlong)

Polní jednotky délky

editovat

Tak zvané polní jednotky délky byly dříve užívány především pro výměr pozemků ve Velké Británii (a jejich koloniích) a jsou spíše historického významu (jednotka rod byla také nazývána pole nebo perch).

V následující tabulce uvedené délky jednotek link („článek“) a chain („řetěz“) jsou udány podle tzv. Gunterova systému (Gunter's measurement), mimo to existuje ještě tzv. Ramdenův resp. také inženýrský systém (Ramden's measurement, Engineer's measurement), jehož jednotky jsou větší (přičemž 1 řetěz má vždy 100 článků – podle kovového řetězu, kterým bylo měřeno pole). U Ramdenova resp. inženýrského řetězu platí:

 • 1 link = 1 foot = 30,48 cm
 • 1 chain = 100 feet = 30,48 m
Polní jednotky délky V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
link l, li, lnk (článek) 20,1 cm 20,1168 cm
rod, pole rd, p (prut) 5 m 5,0292 m
chain (Gunter's) ch (řetěz) 20,1 m 20,1168 m
furlong fur (brázda, délka brázdy) 201 m 201,168 m
Vztah jednotek mezi sebou
jednotka zkratka je rovno
link li = 1/25 rd = 1/100 ch (= 7,92 inch = 0,66 foot)
rod rd = 1/4 ch = 25 li (= 198 inch = 5,5 yard = 16,5 feet)
chain (Gunter's) ch = 4 rd = 100 li (= 22 yards = 66 feet)
furlong fur = 10 ch = 40 rd = 1000 li (= 1/8 mile = 220 yards = 660 feet)

Námořní (nautické) jednotky

editovat

Pro měření vzdálenosti na moři (a také v letecké dopravě) se užívala námořní (také nautická) míle (nautical mile, méně často sea mile), která je o 800 stop delší než zákonná míle (tedy 6080 stop = 1853,184 m), a dříve legua (league, která by ovšem neměla být zaměněna se španělskou leguou), čítající zpravidla 3 námořní míle. Dnešní mezinárodně platná definice námořní míle (také mezinárodní námořní míle, tedy international sea mile) je od roku 1929 6076,12 stop nebo přesně 1852 metrů.

Pro měření hloubky se užívaly jednotky sáh (fathom) a kabel nebo kabelová délka (cable, cable length). Sáh (fathom) vyjadřoval podle legendy délku rozpažených paží vikinga.[1] Mimo běžné definice kabelu jako jedné desetiny námořní míle existují i další, mj. 1 kabel = 120 sáhů, užívané námořnictvem USA (U.S. Navy) a také 1 kabel = 100 sáhů (tedy 182,88 m).

Námořní (nautické) jednotky V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
fathom fm, fth sáh 1,83 m 1,8288 m
cable (imp.) cbl (kabel) 185 m 185,3184 m
cable (U.S. Navy) cbl (kabel) 219 m 219,456 m
nautical mile (imp) n. mi. (imp) námořní míle 1,85 km 1853,184 m
nautical mile (internat.) n. mi., nm námořní míle 1,85 km 1852 m
sea league   (námořní legua) 5,56 km 5556 m
Vztah jednotek mezi sebou
jednotka zkratka je rovno
fathom fm, fth (= 6 feet)
cable (imp.) cbl = 1/10 sm
cable (U.S. Navy) cbl = 120 fm (=720 feet)
nautical mile (internat.) n. mi., nm (= 1,15078 statute mile = 6076,12 feet)
sea league   = 3 n. mi.

Americké zeměměřičské jednotky

editovat

Americké zeměměřičské jednotky (U.S. survey units) byly používány v USA výlučně Národní geodetickou službou (National Geodetic Survey (NGS), do r. 1970 U.S. Coast and Geodetic Survey). Jediným rozdílem je zanedbatelně odlišná definice základní jednotky inch, který je o 0,0000508001 mm větší než imperiální inch (rozdíl činí 3 mm na míli). Údaje v těchto jednotkách nesou často (ale ne vždy) označení U.S. survey. Poměr jednotek mezi sebou je stejný jako u imperiálních jednotek. Od roku 1986 již NGS interně používá jen jednotek SI, pouze pro potřeby 8 federálních států výsledky přepočítává do starých amerických zeměměřičských jednotek.

Další jednotky

editovat

Mimo výše zmíněných délkových jednotek existuje v angloamerické měrné soustavě ještě celá řada dalších, z velké části zastaralých jednotek. Za zmínku stojí:

 • point (česky: bod, typografický bod, puntík), zkratka pt, jednotka, užívaná v angloamerické soustavě v typografii pro vyjádření velikosti písmen namísto jinak dříve obvyklého cicera, přičemž tento bod je nepatrně menší než body, na které se dříve dělilo cicero (1 cicero = 12 bodů po 0,376 mm)
 • line a barleycorn jako dílčí jednotky coulu
 • mil je 1/1000 palce přesně a tato jednotka je hojně využívaná v elektronice a mikroelektronice. V násobcích mil se obvykle definují rozteče vývodů elektronických součástek a potažmo tvoří mil obvykle základní rastr pro návrh plošných spojů. Například integrovaný obvod v pouzdře DIP má vzdálenost sousedních vývodů 100 mil = 2,54 mm.

Výběr těchto jednotek je obsažen v následující tabulce.

Další jednotky V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
mil (milliinch)   (tisícina coulu)   0,0254 mm
calibre cal (kalibr) 0,25 mm 0,254 mm
point pt bod (typogr.) 0,35 mm 0,352777... mm
line ln čárka 2,12 mm 2,11666... mm
barleycorn   (zrno ječné) 8,47 mm 8,4666... mm
digit   (prst) 1,9 cm 1,905 cm
finger   prst 2,2 cm 2,2225 cm
stick     5,1 cm 5,08 cm
nail     5,7 cm 5,715 cm
palm   dlaň 7,6 cm 7,62 cm
hand     10 cm 10,16 cm
shaftment     15 cm 15,24 cm
span; quarter     22 cm 22,62 cm
cubit     46 cm 45,72 cm
pace   (krok) 76 cm 76,2 cm
ell     1,14 m 1,143 m
rope     6,1 m 6,096 m
Vztah jednotek mezi sebou
jednotka zkratka je rovno
mil   1/1000 inch
calibre cal 1/100 inch
point pt 1/72 inch
line ln 1/12 inch
barleycorn   1/3 inch
digit   3/4 inch
finger   7/8 inch
stick   2 inch
nail   3 digit = 1/16 yard
palm   3 inch
hand   4 inch
shaftment   6 inch
span; quarter   9 inch = 3 palm = ¼ yard
cubit   18 inch
pace   2 ½ foot
ell   20 nail = 45 inch
rope   20 foot

Jednotky plochy

editovat

Plošné jednotky angloamerické soustavy se vyznačují obdobnou nepřehledností jako i jednotky délky. Při definici plošných jednotek lze rozeznávat následující systémy:

 • čtvereční jednotky o stejných stranách, vycházející z odpovídajících jednotek délky; jsou označovány jako square (zkratka sq pro čtvereční), patří sem např. square inch (tedy inch x inch), square foot, square yard, square mile atp.
 • jednotky o nestejných stranách jako board (1 inch x 1 foot) nebo acre (1 furlong x 1 chain nebo 40 rod x 4 rod tedy 160 square rods)
 • jednotky odvozené z násobků jiných plošných jednotek jako cord (= 192 board) nebo township (= 36 section)
 • tzv. kruhové jednotky, označované jako circular (zkratka circ): circular mile a circular inch (jedná se o násobek ¼ π x jednotka na druhou)

Některé další, historické jednotky (yardland, hide, barony), používané pro výměru pozemků, vyšly z použití. Jejich definice se velmi lišily (tak např. yardland obnášel mezi 15 a 80 acre) a mely částečně abstraktní charakter pouze pro přibližné vyjádření velikosti pozemku, aniž by se přitom měla na zřeteli nějaká přesná velikost (pozemek měřený v yardland byl „malý“, měřený však v barony byl „velký“). Jednotka hide byla často užívána pro výměr daní. Nejčastěji lze vycházet z toho, že yardland (také virgate) obnášel 30 acre, hide 100 acre a barony 4000 acre.

Pro plošné jednotky, používané v USA, platí to samé jako i o jednotkách délky: jedná-li se o tzv. zeměměřičské jednotky (U.S. survey), tak jsou tyto odvozeny ze zanedbatelně odlišné definice základní jednotky inch a jsou nepatrně větší.

Jednotky plochy V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
circular inch circ in (kruhový coul) 5 cm² 5,06707479164... cm²
square inch sq in coul² 6,5 cm² 6,45160 cm²
square foot sq ft stopa² 930 cm² 0,09290304 m²
square yard sq yd yard² 0,84 m² 0,83612736 m²
square rod (perch) sq rd   25,3 m² 25,29285264 m²
board bd   77,4 cm² 77,4192 cm²
cord     1,49 m² 1,48644864 m²
rood ro   1011 m² 1011,7141056 m²
acre a, ac akr (= ~ 0,4 ha) 4047 m² 4046,8564224 m²
square mile sq mi míle² 2,6 km² 2,58998811 km²
section (US Survey)     2,6 km² 2,5899984703195 km²
township (US Survey)     93,2 km² 93,239944931502 km²
Vztah jednotek mezi sebou
jednotka zkratka je rovno
circular inch circ in = ¼ π x inch²
square foot sq ft = 144 sq in
square yard sq yd = 9 sq ft = 1296 sq in
board bd = 1 inch x 1 foot
cord   = 192 bd
rood ro = ¼ acre
acre a, ac = 1 furlong x 1 chain = 4 rod x 40 rod = 160 sq rod
section (US survey)   = 1 mile² (US survey)
township (US survey)   = 36 section = 36 mile² (US survey)

Krychlové (kubické) jednotky objemu (duté míry)

editovat

Obdobně jako i v metrické soustavě SI existují i krychlové jednotky, odvozené ze základních jednotek délky. Sem patří zejména

 • cubic inch (cu in) = inch³ = 16,387064 cm³
 • cubic foot (cu ft) = foot³ = 0,028316846 592 m³
 • cubic yard (cu yd) = yard³ = 0,764 554 857 984 m³

Jejich používání však není tak rozšířeno jako v soustavě SI, angloamerická soustava se vyznačuje existencí jiných, historických jednotek, jejichž definice jsou odlišné.

K nejznámějším kubickým jednotkám angloamerické soustavy patří galon (gallon), jichž existovalo v minulosti velké množství. Při vzniku moderního systému dutých měr hrály následující značnou roli: roku 1707 převzaly USA pro tekutiny (původně britský) vinný galon (wine gallon, rovný 3 × 7 × 11 coulům tedy 231 kubickým coulům, původně 230,907 kubických coulů) a jinak tzv. obilní galon (corn gallon, 268,8 kubických coulů). Kolonisté v Severní Americe převzali tehdejší britský vinný galon pro všechny tekutiny (mj. i pro naftu), zatímco ve Velké Británii tehdy platily dva různé galony (wine gallon a ale gallon), které byly až roku 1824 zrušeny a nahrazeny jednotným (imperiálním) galonem, který byl definován jako 277,41945 kubických coulů (10 liber čisté vody při 62 °F); v USA ke změně nedošlo.

Veškeré jednotky mají v britském i americkém systému stejná jména (až na drachm, v USA dram) a povětšinou i stejné přepočtové faktory mezi sebou. Aby se zamezilo záměnám, bývá u britských jednotek často uvedeno Imp a u amerických U.S. Toto je důležité, protože např. britská unce pro tekutiny (fluid ounce) je menší než stejnojmenná americká, ale odvozené jednotky jako pint, quart a gallon jsou zase větší. Pozoruhodné dále je, že jak britský tak i americký barel pro naftu (petrol barrel, naftový sud) obnášejí oba zhruba 159 litrů, ačkoliv se britský skládá z 35 galonů (Imp) a americký z 42 galonů (U.S.).

Další překážkou k rychlému pochopení této soustavy je skutečnost, že částečně existují rozdílné míry pro tekuté (wet) a suché (dry) látky. Ve Velké Británii byly duté míry pro suché látky roku 1968 zrušeny, takže dnes existují celkem tři rozdílné systémy: imperiální (tedy původně wet, ve Velké Británii, který dnes nalézá použití i pro suché látky), U.S. wet (tekutiny v USA) a U.S. dry (suché látky v USA). Míra bushel (bušl), zásadně dutá míra, se pak používá v USA ve dvou variantách jako jednotka hmotnosti pro obilí.

Krychlové jednotky: imperial (wet) V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
fluid drachm fl dr   3,55 ml 0,003 551633032809 l
fluid ounce fl oz tekutá unce 2,84 cl 0,028413 l
gill gi   1,42 dl 0,142065 l
pint pt pinta 5,68 dl 0,56826 l
quart qt   1,14 l 1,13652 l
gallon gal galon 4,55 l 4,54609 l
(petrol) barrel bl, bbl barel 1,59 hl 159,113 l
Krychlové jednotky: US wet V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
fluid dram fl dr   3,70 ml 0,003696691195310 l
fluid ounce fl oz tekutá unce 29,57 ml 0,02957353 l
gill gi   1,18 dl 0,118294118250 l
pint pt pinta 4,73 dl 0,473176473 l
quart qt   9,46 dl 0,946352946 l
gallon gal galon 3,79 l 3,785411784 l
(petrol) barrel bl, bbl barel 1,59 hl 158,987294928 l

Pokud je vztah jednotek mezi sebou stejný pro systém Imp (wet) i US wet, jsou tyto poměry uvedeny v následující tabulce v jedné řádce s tím, že údaje se vztahují na ten samý systém.

Vztah jednotek mezi sebou
jednotka zkratka je rovno
fluid drachm / dram fl dr = 1/8 fl oz
fluid ounce (Imp) fl oz = 1/5 gi (Imp) = 8 fl dr (Imp)
fluid ounce (US wet) fl oz = 1/4 gi (US wet) = 8 fl dr (US wet)
gill gi = ¼ pt = 1/8 qt (Imp: = 5 fl oz Imp; US wet: = 4 fl oz US wet)
pint pt = ½ qt = 1/8 gal
quart qt = ¼ gal = 2 pt
gallon (Imp) gal = 277,42 inch³ (= 4 qt (Imp) = 8 pt (Imp))
gallon (US wet) gal = 231 inch³ (= 4 qt (US wet) = 8 pt (US wet))
(petrol) barrel (Imp) bl, bbl = 35 gal (Imp)
petrol barrel bl, bbl = 42 gal (US wet) = ½ firkin
Krychlové jednotky: US dry V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
pint pt pinta 5,51 dl 0,550610515239 l
quart qt   1,10 l 1,101 221 030 l
gallon gal galon 4,40 l 4,404 884 121 915 l
peck pk   8,81 l 8,809 768 244 l
(Winchestr) bsh bušl 35,30 l 35,239 072 975 l
quarter qr   2,82 hl 281,912 583 803 l
Vztah jednotek mezi sebou
jednotka zkratka je rovno
pint pt = 1/8 gal
quart qt = 2 pt = ¼ gal
gallon gal = 8 pt = 4 quart = ½ pk (≅ 268,8 inch³)
peck pk = 2 gal = ¼ bsh
bushel bsh = 8 gal = 1/8 qr (=8 inch × π•(18½ inch ÷ 2)² ≅ 2150,42 inch³)
quarter qr = 8 bsh

Jednotky hmotnosti

editovat

Základem angloamerických jednotek pro hmotnost (nikoliv pro váhu) je systém avoirdupois, který byl převzat kolem 15. století z Francie. Aby se zamezilo záměně s jinými systémy, užívá se u jednotek často zkratka avdp. Tyto jednotky se někdy označují jako obchodní jednotky.

Základní jednotkou je pound (avdp; česky libra). Dříve užívaný a 1878 zavedený pound ve Velké Británii se nepatrně lišil od amerického (zavedeného 1893). Roku 1960 byl pak jednotně definován jako 453,592370 g. Jednotky větší než pound jsou však v důsledku různých definic i nadále rozdílné. Protože tyto britské jednotky jsou menší nežli americké, užívá se pro rozlišení často označení short (krátký) pro britské a long (dlouhý) pro americké před jednotkou. Ve Velké Británii zrušená jednotka stone je zejména starší generací stále ještě užívána pro vyjádření hmotnosti vlastního těla.

Méně významný, i když stále užívaný, je systém troy pro vážení mincí a drahých kovů; jejich jednotky jsou jak v USA, tak i ve Velké Británii stejné, používání jednotky troy pound bylo však ve Velké Británii 1879 zrušeno (dnes je platná pouze v USA). Pro rozlišení se užívá označení troy. Jak britské tak i americké jednotky jsou identické.

Dřívější lékárenský systém apothecaries byl z převážné většiny nahrazen metrickými jednotkami. Pro rozlišení se užívá zkratka ap. Jak britské tak i americké jednotky jsou identické.

Všechny tyto tři systémy mají tu samou a identickou jednotku: grain. Zatímco však násobky této jednotky má (částečně) stejné označení (ounce, pound), je jejich poměr k jednotce grain rozdílný. Navíc se tyto systémy liší tím, že jednotky mezi grain a ounce jsou částečně odlišné.

V užívání v USA jsou i dvě varianty jednotky bushel, což je původně dutá míra, která se však používá jako jednotka hmotnosti pro obilné produkty:

 • bushel (maize), česky bušl na kukuřici, používán i na žito,
  rovno 56 pound = 25,401172720 kg
 • bushel (wheat), česky bušl na pšenici, používán i na sójové lusky,
  rovno 60 pound = 27,215542200 kg

Čtvrtý systém, nazývaný Tower, používaný dříve pouze ve Velké Británii, má pouze historický význam a zanikl před několika stoletími.

Jednotky hmotnosti: grain V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
grain gr (zrno) 65 mg 0,06479891 g
Jednotky hmotnosti: avoirdupois V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
dram dr   1,77 g 1,7718451953125 g
ounce oz unce 28,4 g 28,349523125 g
pound lb libra 0,45 kg 453,59237 g
Vztah jednotek mezi sebou
jednotka zkratka je rovno
dram dr = 1/16 oz
ounce oz = 1/16 lb
pound lb = 7000 gr = 16 oz
Jednotky hmotnosti: short avoirdupois V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
quarter     11,3 kg 11,33980925 kg
hundredweight cwt   45,4 kg 45,359237 kg
ton T, to tuna 0,907 t 907,18474 kg
Vztah jednotek mezi sebou
jednotka zkratka je rovno
quarter   = ¼ cwt
hundredweight cwt = 100 lb = 4 quarter = 1/20 short ton
short ton T, to = 20 cwt
Jednotky hmotnosti: long avoirdupois V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
stone st (kámen) 6,35 kg 6,35029318 kg
quarter qu, qr   12,7 kg 12,70058636 kg
hundredweight cwt   50,8 kg 50,80234544 kg
long ton T, to tuna 1,02 t 1016,046908 kg
Vztah jednotek mezi sebou
jednotka zkratka je rovno
stone st = 14 pound
quarter qu, qr = 2 st = ¼ cwt
hundredweight cwt = 4 qu = 8 st = 1/20 long ton
long ton T, to = 20 cwt
Jednotky hmotnosti: troy V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
pennyweight dwt   1,56 g 1,55517384 g
ounce oz, tr oz, oz t troyská unce 31,1 g 31,1034768 g
pound lb, tr lb, lb t   0,37 kg 373,2417216 g
Vztah jednotek mezi sebou
jednotka zkratka je rovno
pennyweight dwt = 24 grain
ounce oz = 20 dwt = 480 grain
pound lb, tr lb, lb t = 12 oz = 5760 grain (= 1 lb ap)
Jednotky hmotnosti: apothecaries V jednotkách SI
jednotka zkratka česky cca přesně
scruple s, s ap, ap s   1,3 g 1,2959782 g
dram dr, dr ap, ap dr   3,9 g 3,8879346 g
ounce oz, oz ap, ap oz (lékárenská unce) 31,1 g 31,1034768 g
pound lb, lb ap, ap lb (lékárenská libra) 0,37 kg 373,2417216 g
Vztah jednotek mezi sebou
jednotka zkratka je rovno
scruple s, s ap = 20 grain
dram dr, dr ap = 3 s
ounce oz, oz ap = 8 dr (=1 troy ounce)
pound lb, lb ap, ap lb = 12 oz = 5760 grain (= 1 troy pound)

Jiné jednotky

editovat

Mimo výše zmíněné jednotky existují i další vedlejší a odvozené jednotky, kde se angloamerická měrná soustava liší od soustavy SI (a tím i od dřívějšího metrického systému). Většina se jich týká spíše odborné literatury. Jako příklad lze uvést

 • pound-force (lbf) pro měření síly (= 4,448 221 615 260 500 kg•m/s²)
 • British thermal unit (Btu) pro měření energie (= 1,055 kJ)

Z mnoha dřívějších časových jednotek se uchoval pouze fortnight (z fourteen nights, doslovný překlad: čtrnáct nocí) tedy 14 dní (dva týdny [2]). Výběr některých dalších jednotek je v následujícím přehledu.

Rychlost

editovat

Běžnou jednotkou pro měření rychlosti je mph (mile per hour, tedy míle za hodinu), odpovídající 1,609344 km/h, méně užívanou odvozenou jednotkou je ft/s (foot per second, tedy stopa za sekundu), odpovídající 1,09728 km/h nebo 0,3048 m/s. Jistou kuriozitou je Irsko, kde silniční vzdálenosti se sice uvádějí již v kilometrech, ale rychlost stále ještě v mílích za hodinu.

V námořní (a také letecké) dopravě je rychlost měřena v námořních mílích za hodinu (sea mile per hour), která je však uváděna jako zvláštní jednotka uzel (knot, zkratka kt) a odpovídá 1,853184 km/h (imperiální námořní míle) resp. 1,852 km/h (mezinárodní námořní míle).

Teplota

editovat

V anglicky mluvících státech stále ještě převažuje užívání stupňů Fahrenheita a ne Celsia při měření teploty (to neplatí o vědecké literatuře, kde je často užívána obvyklá Kelvinova stupnice). Mezi stupnicí Fahrenheita a Celsia existují dva zásadní rozdíly:

 • nulová (počáteční) hodnota 0 °C odpovídá na stupnici Fahrenheita 32 °F (0 °F je pak −17,777... °C)
 • velikost jednoho stupně je rozdílná: 1 °F = 5/9 °C (a naopak, 1 °C = 9/5 °F)

Pro přepočet stupňů platí tedy následující vzorce:

 • °C = (°F − 32) × 5/9
 • °F = °C × 9/5 + 32

Kuchyňské jednotky

editovat

Pro Evropana je především nezvyklé, že v receptech se množství potřebného materiálu a přísad v receptech neuvádí jejich váhou, ale objemem. Zatímco britské kuchyňské jednotky, používané zejména ve starších receptech, se mohou lišit (některé prameny tvrdí, že v mnoha případech šlo o to, jak velký hrníček měl ten který kuchař při ruce, když formuloval recept), jsou odpovídající americké jednotky jednoznačně definovány. Rozšíření těchto jednotek ve Velké Británii (a stále více i v USA) je dnes již spíše výjimečné.

Základní jednotkou je cup (hrnek, hrníček), odvozenými (menšími) jednotkami jsou tablespoon (stolní lžíce, zkratka Tbsp) a teaspoon (čajová, tedy malá lžička, zkratka tsp). Pro americké jednotky platí definice

 • 1 cup = 8 fluid ounce (8 tekutých uncí) = 2,365882365 dl; 1tablespoon = 1/16 cup =1,478 cl, 1teaspoon = 1/3 tablespoon = 0,498 cl

Pro odpovídající britské jednotky jsou ponejvíce udávány poměry

 • 1cup = 2,8413 dl, 1 tablespoon = 1,7758 cl a 1 teaspoon je 0,4439 ml

(dále existují ještě rozdílné saltspoon, desertspoon a tea cup). Přepočet na jinak obvyklé gramy a další jednotky hmotnosti není možný – u každé látky (sůl, mouka, cukr atd.) je poměr jiný. Pro britské jednotky pak nezávazně platí, že by se mohlo jednat o přibližně stejné poměry jako u zde uvedených amerických jednotek.

Reference

editovat
 1. Lord Ritchie Candler: Conversion the Metric System, Scientific American, July 1970, str. 18
 2. v běžné češtině se "dva týdny" neužívá

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat

Anglicky:

Česky: