Akustická impedance

Akustická impedance Z prostředí je určena poměrem mezi efektivním akustickým tlakem a efektivní akustickou rychlostí Pef/vef.

Akustickou impedanci určitého prostředí lze vypočítat jako součin hustoty prostředí ρ a fázové rychlosti šíření zvuku c, t.j.: Z = ρ ⋅ c

Narazí-li zvuková vlna při svém postupu na hranici mezi dvěma prostředími s různou akustickou impedancí, dochází k jejímu částečnému odrazu. Poměr intenzity odraženého a dopadajícího vlnění R lze vyjádřit jako čtverec poměru rozdílu a součtu akustických impedancí obou prostředí: R = ((Z1 − Z2)/(Z1 + Z2))2 Tento jev je základem sonografického vyšetření.

Vyjadřuje se v jednotkách Pa.s.m−1.

Příklady akustické impedanceEditovat

  • Vzduch: 0,44 kPa.s.m−1
  • Voda: 1,48 MPa.s.m−1