Agenturní zaměstnávání

pronájem pracovní síly

Agenturní zaměstnávání je dočasné umístění zaměstnance agentury práce k výkonu práce u zaměstnavatele (uživatele) na základě pracovní smlouvy nebo také formou dohody o pracovní činnosti, které se uzavírají mezi zaměstnancem a agenturou práce. V tom případě uživatel "nebere" dočasně umístěné zaměstnance od agentury do pracovního poměru, ale si je pouze "pronajímá" na nějakou dobu. Přitom agentury nesmějí požadovat úplatu po agenturních zaměstnancích – odměnu agentuře platí uživatel.

Pronájem pracovní síly funguje na trojstranném vztahu - zaměstnanec, agentura práce jako zaměstnavatel a uživatel, tj. fyzická či právnická osoba, která si pracovní sílu zaměstnance od agentury práce pronajala a využívá ji k plnění svých úkolů. Jde tedy o kombinaci tří dvoustranných vztahů - agentura práce a uživatel práce, agentura práce a zaměstnanec, a uživatel práce a zaměstnanec.

Právní vztahy při agenturním zaměstnávání editovat

Agenturní zaměstnávání se realizuje na základě právních vztahů, které se vznikají mezi agenturou práce a uživatelem (dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce) a mezi agenturou práce a příslušným zaměstnancem (pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti). Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce vedoucí pracovníky firmy uživatele zaměstnanci ukládají pracovní úkoly, řídí a kontrolují jeho práci, však formálním zaměstnavatelem zůstává agentura práce, která zaměstnanci vyplácí mzdu. Uživatel nesmí vůči zaměstnanci činit právní úkony jménem agentury práce.[1]

Povolení ke zprostředkování zaměstnání editovat

Agenturní zaměstnávání mohou provádět pouze tyto agentury práce, kterým bylo uděleno příslušní povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí. Povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává maximálně na dobu 3 let a obsahuje:

  • identifikační údaje agentury práce,
  • identifikační údaje odpovědného zástupce, s výjimkou rodného čísla a místa narození,
  • forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání povoluje,
  • doba, na kterou se povolení vydává.[2]

Výhody agenturního zaměstnávání oproti klasickému pracovnímu poměru editovat

Agenturní zaměstnávání je spíš považováno za zaměstnání, které je charakterizováno větší mírou flexibility a nižší mírou stability oproti klasickému pracovnímu poměru. Na druhou stranu má využití agenturního zaměstnávání pro zaměstnance své výhody. V době aktivního hledání stabilního pracovního vztahu agenturní zaměstnávání může sloužit pro zaměstnance jako dočasné řešení získat pracovní místo, a s tím výdělek. Často agenturní zaměstnávání je první krok pro získání v budoucnosti stálého zaměstnání a potřebných zkušeností.[3] Podstatnou výhodou z hlediska zaměstnavatele je možnost operativně získat pracovníky při pravidelných sezónních výkyvech, a také v době zvýšení poptávky po produkci. Využití agenturního zaměstnávání také umožňuje šetřit náklady na nábor personálu a zpracování personální a mzdové agendy.

Princip rovnosti zaměstnanců v platových a pracovních podmínkách editovat

Povinnou náležitostí dohody o dočasném přidělení zaměstnance mezi agenturou práce a zaměstnavatelem je informace o platových a pracovních podmínkách srovnatelného zaměstnance firmy uživatele. Také agentura práce má uvádět tyto podmínky i v písemném pokynu, kterým přiděluje svého zaměstnance k dočasnému výkonu práce u zaměstnavatele.

Agentura práce a firma jsou povinni zabezpečit to, aby platové a pracovní podmínky dočasného zaměstnance nebyly horší, než podmínky srovnatelného zaměstnance konkrétní firmy.[4] To je zásadní podmínkou pro agenturní zaměstnávání. Srovnatelným zaměstnancem je zaměstnanec firmy, který by mohl vykonávat nebo vykonával stejnou práci, kterou dočasně přidělený zaměstnanec bude plnit. To musí se počítat s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe.

Reference editovat

Související články editovat