Školská rada

orgán

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání[1] (školský zákon) § 167. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení.[2]

Členové školské radyEditovat

Školská rada sestává ze zřizovatele, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů a pedagogických pracovníků školy. Počet členů rady může být různý, nejméně však 3 a nejvýše 15 členů. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci volební řád a jmenuje třetinu jejích členů. Zbylé dvě třetiny volí žáci, případně zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy (školský zákon, § 167, odstavec 7). Členem rady nemůže být ředitel školy.

Funkční obdobíEditovat

Funkční období člena rady je 3 roky. Zaniká v případě uplynutí funkčního období, odstoupení člena rady dobrovolně, v případě jeho nedobrovolného odvolání, ztráty předpokladů pro setrvávající členství či v případě úmrtí. Člen může být odvolán v případě, že 6 měsíců nemůže vykonávat svou funkci nebo se opakovaně nedostavuje na jednání rady (Zákon č. 561/2004 Sb.).

Funkce a kompetenceEditovat

Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou nejméně dvakrát ročně. První zasedání svolává ředitel školy, všechna následující předseda rady. Na prvním zasedání musí být zvolen předseda a musí být stanoven jednací řád.

Pro přijetí jednacího řádu je nezbytně nutná nadpoloviční většina hlasů členů rady. Rada může zvolit také místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Na zasedání se rada snaží zejména projednávat oblast vzdělávací, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování (Učitelské noviny 2004).[3] Hlasovací právo členů je rovné, rada je usnášeníschopná ve chvíli, kdy se jednání účastní alespoň polovina jejích členů (Zákon č. 561/2004 Sb.).

         Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně v paragrafu 168. Jsou jimi:

a)   vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b)   schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)    schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d)   schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e)    podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)     projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)   projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)   podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,

i)     podává návrh na odvolání ředitele,

j)     podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Další kompetence jsou uvedeny ve školském zákoně v paragrafu 132. Rada (rada města):

a)   dbá na zachovávání účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků,

b)   schvaluje jednání učiněné jménem školské právnické osoby před jejím vznikem,

c)    schvaluje školní vzdělávací programy škol a školských zařízení, jejichž činnost školská právnická osoba vykonává,

d)   schvaluje rozpočet školské právnické osoby a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní závěrku,

e)    schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školské právnické osoby,

f)     projednává návrhy změn zřizovací listiny,

g)   navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení školské právnické osoby a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení školské právnické osoby,

h)   rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti školské právnické osoby,

i)     schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školské právnické osoby neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi,

j)     schvaluje příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů školské právnické osoby.

Rada krom zmíněných povinností také vydává souhlas k právním úkonům, kterými školská právnická osoba hodlá:

a)   nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitostem,

b)   nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je vyšší než dvacetipětinásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního právního předpisu29) za hmotný majetek,

c)    bezúplatně převést vlastnické právo k movitým věcem,

d)   zatěžovat majetek, zejména zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo,

e)    založit jinou právnickou osobu nebo nabýt účast v již existující právnické osobě, pokud to není tímto zákonem vyloučeno,

f)     provést peněžitý nebo nepeněžitý vklad do právnické osoby založené touto školskou právnickou osobou nebo do jiné právnické osoby, pokud to není tímto zákonem vyloučeno.

Školské radě jsou zpřístupněny veškeré informace o škole, zejména její dokumentace. Tu musí poskytnout ředitel školy.

ReferenceEditovat

  1. Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon). [online] [cit. 2018-05-20].
  2. Pol, Milan. Škola vedená, řízená a spravovaná. Pedagogika roč. LVII, 2007 [online] [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/files/2014/01/P_2007_3_02_%C5%A0kola_213_226.pdf
  3. Školská rada nese pečeť povinnosti. Učitelské noviny [online]. Praha: Gnosis, 2004(41) [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3880