Česká kancelář pojistitelů

organizace v České republice

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) je profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení).[1] ČKP byla zřízena jako právnická osoba zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.[1][2] Od 1. ledna 2009 vymáhá ČKP příspěvky nepojištěných do garančního fondu, tuto povinnost zavedla novela výše uvedeného zákona.[3] Kontrolu nad chodem ČKP vykonává Česká národní banka.

ČKP mj. vyplácí škody v silničním provozu způsobené nepojištěnými vozidly

Rozsah činnosti ČKPEditovat

Česká kancelář pojistitelů v rozsahu stanoveném zákonem:

 • spravuje garanční fond,
 • spravuje fond zábrany škod,
 • provozuje hraniční pojištění a informační středisko,
 • zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří,
 • uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod,
 • spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti,
 • vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti,
 • podílí se na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel.[1]

Česká kancelář pojistitelů provozuje databázi, ve které lze podle registrační značky vyhledat, u které pojišťovny je na vozidlo sjednaná smlouva. V databázi ale nejsou evidována policejní auta.[4]

Ve vztahu k poškozenýmEditovat

ČKP vystupuje ve vztahu k poškozeným (těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda a mají nárok na pojistné plnění) jako garant a poskytovatel:

 • plnění za škodu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba; při škodě na věci nebo ušlém zisku pouze tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví a pokud věcná škoda nebo ušlý zisk přesáhl 10 000 Kč,
 • plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti,
 • plnění za škodu způsobenou provozem tuzemského vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,
 • plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním,
 • plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění,
 • náhradního plnění podle § 24a a 24b zákona.[1]

Ve vztahu k povinnýmEditovat

Ve vztahu k povinným (těm, kteří odpovídají za škodu způsobenou nezjištěným vozidlem nebo vozidlem bez pojištění odpovědnosti) má ČKP právo na náhradu toho, co za povinné osoby plnila.[1]

Princip garančního fonduEditovat

Z garančního fondu ČKP jsou vypláceny náhrady škod poškozeným z dopravních nehod, které byly způsobeny nepojištěnými vozidly. Podle § 24c novely zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vymáhá ČKP od 1. ledna 2009 na vlastnících nebo provozovatelích nepojištěných registrovaných vozidel příspěvky nepojištěných do tohoto fondu za každý den, kdy nebylo jejich vozidlo pojištěno.[5] Při obesílání provozovatelů či vlastníků nepojištěných registrovaných vozidel vychází ČKP z údajů Centrálního registru vozidel (CRV) a dat od pojišťoven. Vzhledem k tomu, že významná část dat od CRV je obsahově nesprávná,[6] dochází někdy k omylu a ČKP obešle s výzvou k úhradě příspěvku nepojištěných do garančního fondu osobu, která má vozidlo pojištěno.

Tento výklad je však poněkud zastaralý. Zákon mluví o provozování vozidla bez pojištění, což si však nesprávně ČKP vykládá. Až rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 2221/13 jasně řeklo, že samotné nevyřazení vozidla z evidence vozidel neznamená faktické provozování vozidla, tedy vznik nároku ČKP na příspěvek nepojištěných.

Fond zábrany škodEditovat

ČKP od 1. ledna 2014 spravuje také fond zábrany škod, do kterého odvádí pojišťovny 3 % z přijatého pojistného. Takto získané prostředky jsou následně rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Fond zábrany škod byl zřízen Zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Linka pomoci řidičům 1224Editovat

ČKP od roku 2014 také provozuje Linku pomoci řidičům 1224, společný projekt s Českou asociací asistenčních společností.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c d e Obecně o ČKP [online]. Oficiální stránky ČKP [cit. 2012-12-18]. Dostupné online. 
 2. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 3. § 24c novely zákona č. 168/1999 Sb.
 4. HRUBEŠ, Karel. Utajená auta policie lze snadno odhalit. Jejich značky chybí v databázi. idnes.cz [online]. 8. února 2019 0:01. Dostupné online. 
 5. Otázky a odpovědi [online]. www.bezpojisteni.cz [cit. 2012-12-18]. Dostupné online. 
 6. Postupy při zjišťování údajů pro zasílání výzev k úhradě příspěvku do GF [PDF]. ČKP, 2012-03-21 [cit. 2012-12-18]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat