Úhel náběhu

Proudění vzduchu kolem profilu křídla (α je úhel náběhu)

Úhel náběhu je v aerodynamice označení pro úhel, který svírá vektor nabíhajícího proudu vzduchu s referenční přímkou tělesa (nejčastěji tětivou profilu křídla).

Závislost součinitele vztlaku profilu křídla na úhlu náběhu.

Úhel náběhu profilu křídla má vliv na součinitel vztlaku, a tím i na výslednou vztlakovou sílu.