Úhel náběhu

Úhel náběhu je v aerodynamice označení pro úhel, který svírá vektor nabíhajícího proudu vzduchu s referenční přímkou tělesa (nejčastěji tětivou profilu křídla).

Proudění vzduchu kolem profilu křídla (α je úhel náběhu)
Závislost součinitele vztlaku profilu křídla na úhlu náběhu.

Úhel náběhu profilu křídla má vliv na součinitel vztlaku, a tím i na výslednou vztlakovou sílu.